เปิดรับแล้ว !! ‘บทกวี - เรื่องสั้น’ ประกวด ‘รางวัลพานแว่นฟ้า’ ปี 66

เปิดรับแล้ว !! ‘บทกวี - เรื่องสั้น’ ประกวด ‘รางวัลพานแว่นฟ้า’ ปี 66

 

              เชิญชวนส่งผลงาน “บทกวี - เรื่องสั้น” ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพานแว่นฟ้า” ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 680,000 บ. ตั้งแต่วันนี้ –9 เม.ย.66

 

              ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

             

              1) เป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

              2) เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 จำนวนไม่เกิน 8 หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำหรือทัณฑสถาน อนุโลมให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงได้ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้า)

              3) บทกวี เป็นวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว 6 - 12 บท ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ โดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ เอ 4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

 

 

 

              คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 

              1) ประชาชนทั่วไป

              2) ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน

 

              ข้อปฏิบัติในการส่งผลงานเข้าประกวด

 

              1) ผู้เขียนหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงาน

              2) เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการฯ

              3) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองเพียงผู้เดียว ไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นผลงานที่มีผู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวด การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2566 หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในรางวัลของผู้เขียนทุกประการ และอาจไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งต่อไป ตามแต่ระยะเวลาที่จะกำหนดและประกาศให้ทราบ

              4) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องตรวจสอบต้นฉบับให้สมบูรณ์ หากส่งผลงานเข้าประกวดแล้วจะไม่สามารถขอแก้ไขหรือยกเลิกผลงานเดิมเพื่อส่งผลงานใหม่ แม้ยังไม่หมดเวลารับผลงาน

 

              ทั้งเรื่องสั้นและบทกวี

             

              รางวัลชนะเลิศ

              ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา

              และเงินรางวัล 60,000 บาท

              รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล

              ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา

              และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

              รางวัลชมเชย 10 รางวัล

              ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา

              และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

 

              ผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบกลั่นกรอง (Longlist) ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา

 

              วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

             

              1) สามารถส่งผลงานในรูปแบบต้นฉบับขนาด เอ 4 หรือไฟล์ PDF

              2) เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือนามปากกา ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียน แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ห้ามใส่ชื่อหรือนามปากกาในตัวผลงานทุกจุด)

              3) การส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งได้ดังนี้

              3.1) ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า”

              3.2) ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phan@parliament.go.th

 

              เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566

 

              (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องไม่เกินเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 9 เมษายน 2566)

 

              - ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) มิถุนายน 2566

              - ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) กรกฎาคม 2566

              - ประกาศผลการตัดสิน สิงหาคม 2566

              - มอบรางวัล กันยายน 2566

 

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

             

              โทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5492 - 94 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัล ได้ที่ https://www.parliament.go.th/phan/ และเพจเฟซบุ๊ก รางวัลพานแว่นฟ้า

  

//..............

              CR : รางวัลพานแว่นฟ้า

//..............