ธรรมคุ้มครองโลก

ธรรมคุ้มครองโลก

 

“ทำความดี – ละเว้นความชั่ว – ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

 

ประโยคข้างต้นนี้ “พุทธศาสนิกชน” แทบจะทุกคน ล้วนเคยได้ยินและจดจำจนขึ้นใจ เพราะนี่เป็น “หัวใจสำคัญ” ของ “โอวาทปาติโมกข์”

 

ที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ ใน “วันมาฆบูชา” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของ “พระพุทธศาสนา”

 

แต่จะว่าไปแล้ว นี่คงไม่ใช่แค่ “หลักการสำคัญ” ของ “พระพุทธศาสนา” เท่านั้น

 

ความจริงก็คือ ทุก ๆ ศาสนา ล้วนมี “หลักการสำคัญ” เช่นเดียวกันนี้

 

และทุก ๆ ศาสนาก็มุ่งเน้นให้ “มนุษยชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หลุดพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวง และหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง

 

 

 

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”

 

“ธรรม” คือ “ธรรมชาติ”

 

“ธรรม” คือ “ธรรมดา”

 

“ธรรม” คือ “ความจริง”

 

และความจริงก็คือ “มนุษยชาติ” ควรอยู่ร่วมกับ “ธรรมชาติ” ด้วย “ความรัก” และ “ความเข้าใจ” ไม่ใช่อยู่ร่วมด้วยการ “ทำร้าย” หรือ “ทำลาย”

 

เราต่างรู้กันดีว่า “ผล” ทั้งหลาย มีที่มาจาก “เหตุ” ทั้งหลาย

 

และถ้า “เหตุ” ทั้งหลาย มาจาก “การกระทำ” ของเรา เราก็ย่อมต้องรับ “ผล” จาก “การกระทำ” ของเรา

 

เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี

 

เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ

 

ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ก็คือ “ธรรม” อันเป็น “ธรรมชาติ ธรรมดา” และเป็น “ความจริง”

 

และทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ก็อยู่ที่ “เรา” ที่เป็น “ผู้กระทำ”

 

ความจริงก็คือ “ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม”

 

นี่เช่นเดียวกับหลักการง่าย ๆ อันว่าด้วยการปลูกพืชผลชนิดใด ย่อมได้พืชผลชนิดนั้น

 

ภายใต้คำจำกัดความโดยสรุปที่ว่า “ทำความดี – ละเว้นความชั่ว – ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

 

ความจริงก็คือ เพียงแค่ 2 ประการนี้ ก็อาจเปลี่ยน “เรา” ให้ “กระทำการ” หรือ “หยุดกระทำการ” ได้

 

หนึ่งคือ “หิริ” อันหมายถึง “ความละอายใจในการทำบาป”

 

หนึ่งคือ “โอตตัปปะ” อันหมายถึง “ความเกรงกลัวผลของการทำชั่ว”

 

นี่คือ “ธรรมคุ้มครองโลก”

 

ที่จะเกิดขึ้นได้ จากการ “กระทำการ” หรือ “หยุดกระทำการ” ของ “เรา”

 

ความจริงก็คือ “โลกที่มีธรรม” ย่อมมี “ธรรมคุ้มครองโลก”

 

ความจริงก็คือ “ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม”

 

เพื่ออยู่ร่วมกันด้วย “ความรัก” และ “ความเข้าใจ” ไม่ใช่ด้วยการ “ทำร้าย” และ “ทำลาย” กัน...

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ 

 

//.....................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//.....................