เรื่องนี้ต้องรู้ ! ค่าตอบแทน-สวัสดิการ ‘ส.ส.-ส.ว.’

เรื่องนี้ต้องรู้ ! ค่าตอบแทน-สวัสดิการ ส.ส.-ส.ว.

 

 

 

         สภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา เปิดทำการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว หลังการเลือกตั้ง ส.ส. เสร็จสิ้น และได้ ส.ว. เป็นที่เรียบร้อย จนถึงวันนี้ ส.ส. และ ส.ว. ได้ทำงานกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ทบทวนกันหน่อยว่า อัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ ของ ส.ส. และ ส.ว. เป็นอย่างไร คุ้มค่ากับการทำงานเป็น “ตัวแทนของปวงชนชาวไทย” มากน้อยแค่ไหน ?

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.)

 

ค่าตอบแทน ส.ส.

-เงินเดือน                               71,230 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ                      42,330 บาท

รวม                                       113,560 บาท/เดือน

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

         ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรจัดใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจำทาง และเครื่องบิน เพื่อใช้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

-ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ และรถยนต์ประจำทาง ให้มีผู้ติดตามได้หนึ่งคนในชั้นเดียวกัน

-ใบเบิกทางโดยสารเครื่องบิน รถไฟ และรถยนต์ประจำทางเป็นสิทธิเฉพาะตัว บุคคลอื่นจะนำไปใช้ไม่ได้

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

 

ค่าตอบแทน ส.ว.

         -เงินเดือน                               71,230 บาท

-เงินเพิ่มเดือนละ                     42,330 บาท

รวม                                       113,560 บาท/เดือน

 

ได้ตั๋วฟรี 9 บริษัท

          -บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

-บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

-บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

-บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

-บริษัท กานต์นิธิ เอวีเอชั่น จำกัด (Kan Air)

-บริษัท โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จำกัด (สายการบิน วัน ทู โก แอร์ไลน์)

-บริษัท แฮปปี้ แอร์ ทราเวิลเลอร์ส จำกัด

-การรถไฟแห่งประเทศไทย

-บริษัท ขนส่ง จำกัด

 

เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศ

          -กรณีเบิกเหมาจ่าย ไม่เกินวันละ 3,100 บาท/คน

-กรณีไม่ได้เบิกเหมาจ่าย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม โรงแรม จ่ายไม่เกินวันละ 4,500 บาท/คน , ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า จ่ายไม่เกินวันละ 500 บาท/คน , ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด จ่ายไม่เกินวันละ 500 บาท/คน

 

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

 

สิทธิเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยประจำตัว

          -ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 1 คน               ค่าตอบแทน 24,000 บาทต่อ/เดือน

-ผู้ชำนาญการประจำตัว 2 คน             ค่าตอบแทนคนละ 15,000 บาท/เดือน

-ผู้ช่วยดำเนินงาน 5 คน                     ค่าตอบแทนคนละ 15,000 บาท/เดือน

 

เบี้ยประชุมกรรมาธิการ

          -ครั้งละ 1,500 บาท

-ค่าพาหนะในการเดินทางครั้งแรกเพื่อเข้ารับหน้าที่ที่รัฐสภา และค่าเดินทางเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ

 

สิทธิรักษาพยาบาล

-กรณีรักษาผู้ป่วยใน             ค่าห้องและอาหารต่อวัน (ไม่เกิน 31 วัน/ครั้ง) 4,000 บาท , ค่าห้องไอซียู (สูงสุด 7 วัน/ครั้ง) 10,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป/ครั้ง 100,000 บาท , ค่ารถพยาบาล 1,000 บาท , ค่าแพทย์ผ่าตัด/ครั้ง 120,000 บาท , ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน (ไม่เกิน 31 วัน/ครั้ง) 1,000 บาท , ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง 4,000 บาท

-การคลอดบุตร                   คลอดธรรมชาติ 20,000 บาท , คลอดโดยการผ่าตัด 40,000 บาท , การรักษาทันตกรรมต่อปี 5,000 บาท

-กรณีรักษาผู้ป่วยนอก         ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป/ปี 90,000 บาท , อุบัติเหตุฉุกเฉิน/ครั้ง 20,000 บาท , ตรวจสุขภาพประจำปี 7,000 บาท

 

ค่าเดินทางไป-กลับประชุมรัฐสภา

          -เบิกตามระยะทางที่ ส.ส. และ ส.ว. ได้แจ้งไว้ครั้งแรก

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

          -เบี้ยเลี้ยง 270 บาท/วัน/คน

-ค่าเช่าที่พักกรณีเบิกตามจริง

          -ค่าห้องพักคนเดียว 2,500 บาท/วัน/คน

-ค่าห้องพักคู่ 1,400 บาท/วัน/คน

-ค่าห้องพักเบิกแบบเหมาจ่าย 1,200 บาท/วัน/คน

 

เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศ

          -กรณีเบิกเหมาจ่าย                             ค่าเครื่องแต่งตัวเหมาจ่าย 9,000 บาท/คน

-กรณีไม่ได้เบิกเหมาจ่าย                      อัตราค่าเช่าที่พักแบ่งตามกลุ่มประเทศ 4,50014,000 บาทต่อวันต่อคน

 

//.......................... 

 

         อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

         สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2556          https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20130904135136.pdf 

 

        สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 2557

       http://web.senate.go.th/lawdatacenter/includes/FCKeditor/upload/Image/Senate/sitti/sit_157(1).pdf 

 

//........................