'ระหว่างปริศนาและศรัทธา ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21'

เสวนา 'ระหว่างปริศนาและศรัทธา ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21'

 

          เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือเกษียณอายุราชการ "ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์" คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา 'ระหว่างปริศนาและศรัทธา ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21'

 

          มุมมองจากศิษย์ ร่วมเสวนา โดย

          -ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

          -รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

          -จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม

          -ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์

          ดำเนินรายการโดย : ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

 

          มุมมองจากมิตร ร่วมเสวนา โดย

          -ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

          -รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล

          -ดร.มารค ตามไท

          -รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

          ดำเนินรายการโดย : ผศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ

 

          ทั้งนี้ งานเสวนาดังกล่าว จะจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

 

#70ปีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ #70thAnniversarySeminarSeries

 

//.................................