มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รับรางวัลจากผลงานพัฒนาพื้นที่ปลูกพืชเสพติด

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รับรางวัลดีเด่นด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ จากการนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทางเลือก ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ปลูกพืชเสพติด


          นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก แก่ นายณรงค์ อภิชัย ประธานสายปฏิบัติการพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันก่อน จัดขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ในฐานะบุคคลที่มีผลงานระดับดีเด่นด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ จากผลงานที่นำองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ปลูกพืชเสพติด พื้นที่หนองตะยา อำเภอพินเลา รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคม

 


          ทั้งนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมในการมุ่งแก้ปัญหาเร่งด่วนของชุมชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ในพื้นที่หนองตะยา อำเภอพินเลา รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมทั้งต่อยอดไปสู่การพัฒนาอาชีพทางเลือกที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงมากยิ่งขึ้น อาทิ ส่งเสริมการปลูกกาแฟ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จากประสบการณ์ปลูกและแปรรูปกาแฟกว่า 30 ปี คัดเลือกเมล็ดพันธุ์อย่างดี เพาะกล้า สอนการจัดการแปลงกาแฟ ตลอดจนพร้อมสร้างโรงคั่วเพื่อแปรรูป และหาตลาด เพื่อชุมชนทำเองได้ในระยะยาว รวมถึงการพัฒนาระบบน้ำและการพัฒนาด้านปศุสัตว์ และการบริหารจัดการต้นทุนทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้อย่างเท่าเทียม นำไปสู่การลดปัญหาการปลูกฝิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป