สวธ. จัดเสวนาพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดเสวนาวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย เพื่อพัฒนางาน อาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็ง ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

          วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

          นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผอ.สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านผ้าไทย จากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 4 (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2023-2024) ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณารับเป็นบรรณาธิการ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยในมิติต่าง ๆ ที่เป็นสากลมาพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย เสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทย เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกระดับ รวมถึงนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจด้านการออกแบบแฟชั่น ถือเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชน กลุ่มผู้ทอผ้า และผู้ประกอบการด้านผ้าไทย อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ผ่านมิติของผ้าไทย

 

    

 

          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยการเสวนาวิชาการ "การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล" และการจัดแสดงนิทรรศการหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 4 (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2023-2024) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยฯ สู่การปฏิบัติได้จริงต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากลผลักดันให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ผ่านมิติผ้าไทย โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านผ้าไทย สิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น อาทิ นายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ WISHARAWISH ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน นายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นางสาวแพรวา รุจิณรงค์ และ นางสาวเปรมฤดี กุลสุ เจ้าของแบรนด์คอนตอนฟาร์มและผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าฝ้ายและการใช้สีในท้องถิ่น ซึ่งมีนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจด้านการออกแบบแฟชั่น กลุ่มผู้ทอผ้า และผู้ประกอบการด้านผ้าไทย ในพื้นที่ภาคเหนือให้ความสนใจร่วมรับฟังเสวนาและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ จากท่านวิทยากร

 

   

 

          โอกาสนี้ สวธ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจชมนิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 4 (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2023-2024) ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่