เปิดรับผลงานประกวด “บทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล” 2567

อวพช. จัดประกวด “บทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล” ประจำปี 2567 ระดับเยาวชน และประชาชนทั่วไป เปิดรับผลงานถึง 30 มิ.ย. 67

 

 

          เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดกลอนสุภาพ (กลอนแปด) โครงการประกวดบทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล ประจำปี 2567

          1. ผลงานใช้ตัวอักษรขนาด 16 point ไม่มีรูปภาพประกอบ กำหนดความยาว 6-12 บท

          2. ผลงานต้องมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 และใส่เลขหน้าทุกหน้า

          3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนขึ้นใหม่ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดมาก่อน ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

          4. สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน และจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

          5. คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

          6. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อก่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ อาทิ นิตยสาร อพวช. รายการเสียง (podcast) ทั้งนี้ หากมีการจัดพิมพ์ ผู้จัดการประกวด มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรก

          7. ผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตร

              - ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการเขียนกวีผ่านระบบของโครงการครบตามหลักสูตร

              - ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทกวีวิลาสวิทยาศาสตร์วิไล

              - ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดบทกวีวิลาสวิทยาศาสตร์วิไล

          8. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน เป็นการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจาก

              8.1 แก่นหรือแนวคิดของเรื่องสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ตามหัวข้อที่กำหนด

              8.2 ความคิดสร้างสรรค์

              8.3 คุณค่าทางวรรณศิลป์

          9. รางวัลการประกวด ผู้ชนะการประกวดบทกวีวิลาสวิทยาศาสตร์วิไลในแต่ระดับจะได้เงินรางวัล ดังนี้

              9.1 ระดับเยาวชน

                    รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

                    รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

              9.2 ระดับประชาชนทั่วไป

                    รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

                    รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

          10. วิธีส่งผลงาน

              ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th และ ส่งใบสมัครพร้อมต้นฉบับผลงาน ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

              ช่องทางที่ 1 ทางอีเมล์: shortsciencestory@nsm.or.th ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf โดยต้องได้รับอีเมล์ตอบกลับจากผู้จัดจึงถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

              ช่องทางที่ 2 ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง

                    กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

                    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

                    39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

                    วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดบทกวีวิลาสวิทยาศาสตร์วิไล”

 

          หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 30 มิถุนายน 2567

          สำหรับการส่งทางไปรษณีย์จะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 577 9999 ต่อ 1473 (สุมัยญา)

 

CR : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ