“รางวัลพระองค์วรรณ” ประกวดสารคดีสั้น “ปฏิวัติชีวิต”

สมาคมนักเขียนฯ จัดประกวดสารคดีสั้น “ปฏิวัติชีวิต” ชิง “รางวัลพระองค์วรรณ”  รางวัลของคนรุ่นใหม่ เปิดรับผลงานถึง 30 มิ.ย. 67

          สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลพระองค์วรรณ รางวัลของคนรุ่นใหม่

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

          1. เป็น สารคดีสั้น “ปฏิวัติชีวิต”

          2. เป็นการนำเสนอในรูปแบบสารคดีขนาดสั้น ถ่ายทอดเรื่องที่เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ นำเสนออย่างสร้างสรรค์

          3. งานเขียนที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นต้นฉบับภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ A 4 จำนวน 7 - 12 หน้า ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำหรือฑัณสถานอนุโลมให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ไม่เกิน 10 หน้า

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

          - บุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 45 ปี (เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2522)

          - ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน

 

ข้อปฏิบัติในการส่งผลงานเข้าประกวด

          - ผู้เขียนหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงาน

          - เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการฯ

          - ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองเพียงผู้เดียว ไม่ลอกเลียนแบบหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการลอกเลียน ตกแต่งดัดแปลง ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในการเขียน ผู้เขียนจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียน ตกแต่งดัดแปลง ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในการเขียน หรือเป็นผลงานที่มีผู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวด การส่งผลงานเข้าประกวดหรือการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในรางวัลของผู้เขียนทุกประการ

 

เงื่อนไขการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด

          - ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่สงบในสังคม        

          - คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

          - สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนต้นฉบับผลงานที่ส่งเข้าประกวด

          - คณะกรรมการรางวัลพระองค์วรรณ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากไม่มีผลงานใดเหมาะสมถึงเกณฑ์ที่กำหนด

          - การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการรางวัลพระองค์วรรณ ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆได้

          - ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทำผิดหลักเกณฑ์ จะด้วยวิธีการใดก็ตาม คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลพร้อมเงินรางวัล

 

 

รางวัลการประกวด

          - รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท

          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท

          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

 

ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกอันดับ ลิขสิทธิ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเป็นของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยค่าลิขสิทธิ์รวมอยู่ในเงินรางวัล

 

เปิดรับผลงาน

          1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2567

 

          ส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ ส่งถึง สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เลขที่ 31 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 33 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร.02 - 910 9565 วงเล็บมุมซอง  (รางวัลพระองค์วรรณ)