ประกาศแล้ว !!! ‘รางวัลหนังสือดีเด่น’ ปี 2567

“สพฐ.” ประกาศผล “รางวัลหนังสือดีเด่น” ประจำปี 2567 นวนิยาย “หากน้ำตายังคิดถึงก้อนเมฆ” โดย “ศิริ มะลิแย้ม” , กวีนิพนธ์ “ท่ามกลางวิถีโลกพลิกผัน” ของ “วรวุฒิ ภักดีบุรุษ” และ เรื่องสั้น “DIVINE BEING ไม่ใช่มนุษย์ และตัวตนอื่นๆ” ของ “จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท”

 

 

          นายวินัย รอดจ่าย รองประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นางสุกัญญา งามบรรจง รองประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินฯ นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล อุปนายกฝ่ายในประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณสวนวันครู หน้าอาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประกวดหนังสือดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการกระจายหนังสือดี มีคุณภาพ และสารประโยชน์สู่สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้จัดพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้วาดภาพประกอบ  และบุคคลทั่วไปผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการผลิตหนังสือ เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณค่า มีสารประโยชน์ รวมทั้งพัฒนารูปแบบและเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีหนังสืออ่านที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น สำหรับการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2566 ในปีนี้มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 338 เรื่อง จากสำนักพิมพ์กว่า 90 แห่ง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆ  ได้แก่ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ และหนังสือสวยงาม  

          การพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานกรรมการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายวินัย รอดจ่าย และนางสุกัญญา งามบรรจง เป็นรองประธานกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ และนายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยผลการพิจารณาตัดสินหนังสือให้ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2567 มีหนังสือได้รับรางวัล 56 เรื่อง แยกเป็น รางวัลดีเด่น 14 เรื่อง  รางวัลชมเชย 42 เรื่อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

          รางวัลดีเด่น  14  เรื่อง ดังนี้

          หนังสือสารคดี มี 3 ด้าน

          1) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

          2) ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และชีวประวัติ
เรื่อง กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยาม 
ประพันธ์โดย กุสุมา  รักษมณี ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

          3) ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ เรื่อง คู่มือนำชม 33 พระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย  สายสิงห์ ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เมืองโบราณ(ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)

         

          หนังสือนวนิยาย เรื่อง หากน้ำตายังคิดถึงก้อนเมฆ ประพันธ์โดย ศิริ  มะลิแย้ม ; จัดพิมพ์โดย แป้นพิมพ์ พับลิชชิ่ง

 

          หนังสือกวีนิพนธ์  เรื่อง  ท่ามกลางวิถีโลกพลิกผัน ประพันธ์โดย วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เรืองอรุณ

 

          หนังสือรวมเรื่องสั้น  เรื่อง  DIVINE  BEING ไม่ใช่มนุษย์ และตัวตนอื่นๆ ประพันธ์โดย จิดานันท์  เหลืองเพียรสมุท ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แซลมอน ในเครือบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

 

          หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี  เรื่อง  เจ้าชายน้อยกับเพื่อนใหม่ในล้านนา ประพันธ์โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์  ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

 

          หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี มี 2 ประเภท

          1) ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง เรื่องเล่าชาวชะนี ประพันธ์โดย จริยา บรอคเคลแมน และจันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ ;

จัดพิมพ์โดย NSTDA Shop สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

          2) ประเภทสารคดี เรื่อง เมื่อมะลิผลิบาน ประพันธ์โดย ผศ. สุทัศน์ ปาละมะ ; จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

          หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี มี 3 ประเภท

          1) ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง โคโค่กับนกฟีนิกซ์ที่หายไป ประพันธ์โดยวงเวลา ; จัดพิมพ์โดย ภารวี  ชีวพันธุศรี

          2) ประเภทสารคดี เรื่อง ปาด นักรายงานอากาศประจำบ้าน ประพันธ์โดย ศาตพจี (สาด พะ จี)  รินสุวรรณ ;

จัดพิมพ์โดย Artbook

          3) ประเภทบทร้อยกรอง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล    

 

          หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ มี 3 ประเภท

          1) การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก (อายุ 6 – 11 ปี)  ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล      

          2) การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เรื่อง เบบี้ ONE MORE TIME  ประพันธ์โดย วัฒนา เพ็ชรสุวรรณ์;  จัดพิมพ์โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

          3) การ์ตูนปกิณกะเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง ชุดการ์ตูนเล่มละบาป : แลกชีวิต/ฤทธิ์โจรบู๊/ชู้ไร้อันดับ/ลับ ลวง ใจ/เมาให้ลืม ประพันธ์โดย นิพนธ์ นิค ;  จัดพิมพ์โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

 

          หนังสือสวยงาม มี 2 ประเภท

          1) ประเภททั่วไป เรื่อง เทวรูปา : ประติมานวิทยาฮินดูจากประติมากรรมชิ้นเอกในศิลปะอินเดีย  ประพันธ์โดย  ศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์  ติงสัญชลี ; จัดพิมพ์โดย ทีมงาน What The Book Publishing

          2) ประเภทสำหรับเด็ก  เรื่อง  ร้องเป็นเล่นสนุก บทร้องเล่นเด็กไทย รวบรวมโดย พี่มู ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

 

          รางวัลชมเชย  42 เรื่อง ดังนี้

          หนังสือสารคดี มี 3 ด้าน

 

          – ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีรางวัลชมเชย  3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)  ได้แก่

          1) เข้าใจ…แล้วไปต่อ ประพันธ์โดย นพ. ธิติพันธ์ ธานีรัตน์  ; จัดพิมพ์โดย โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

          2) ภูมิทัศน์ภายในอาคาร ประพันธ์โดย  ปารณ ชาตกุล ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          3) สัตว์ทะเลไทยใกล้สูญพันธุ์ ประพันธ์โดย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์

 

          – ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และชีวประวัติ มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่

          1) เครื่องเคลือบดินเผาประดับในศิลปกรรมล้านนา ประพันธ์โดย ฐาปกรณ์ เครือระยา ; จัดพิมพ์โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ. สธ.-มจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566

          2) พุทธศิลป์ล้านนา: รูปแบบ แนวคิด และการวิเคราะห์ ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ดร.ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี 

          3) โลก/สลับ/สี ประพันธ์โดย ชนินทร์ ชมะโชติ ; จัดพิมพ์โดย บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด (สำนักพิมพ์สารคดี)

 

          – ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ มีรางวัลชมเชย 2 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)  ได้แก่

          1) เราไม่ได้ไปคีร์กีซสถานกันทุกวัน ประพันธ์โดย พลอยอาภา ชุณหะนันทน์ ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บัน ในเครือ บจก. บันลือ พับลิเคชั่นส์

          2) 25 HOW TO อยู่กับ คนออทิสติก อย่างเข้าใจ ประพันธ์โดย สุรเชษฐ์ ฆังนิมิตร ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ไรเตอร์โซล

 

          – หนังสือนวนิยาย มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)  ได้แก่

          1) กาสักอังก์ฆาต ประพันธ์โดย กิตติศักดิ์ คงคา ; จัดพิมพ์โดย บริษัท 13357 จำกัด      

          2) แก่นไม้หอม ประพันธ์โดย กิ่งฉัตร ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ลูกองุ่น

          3) ออกลายงิ้ว ประพันธ์โดย แพทริก เหล่า ; จัดพิมพ์โดย บริษัทเป็นหนึ่งสำนักพิมพ์ จำกัด

 

          – หนังสือกวีนิพนธ์ มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)  ได้แก่

          1) จักรวาลในชานเรือน ประพันธ์โดย รังสิมันต์ จุลหริก ; จัดพิมพ์โดย  สมโชค จุลหริก

          2) มังกรคาบแก้ว ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร

          3) รมณีย์แห่งชีวิต ประพันธ์โดย นภาลัย สุวรรณธาดา ; จัดพิมพ์โดย  มหาวิทยาลัยรังสิต

 

          – หนังสือรวมเรื่องสั้น มีรางวัลชมเชย  3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่

          1) คอลลาจบรรเลง ประพันธ์โดย แพรพลอย วนัช ;  จัดพิมพ์โดย  วรรณวนัช เตชะศิลป์เจริญ

          2) ท่านกัปตันและเรื่องเล่าของคนอื่นๆ ประพันธ์โดย ศิริวร แก้วกาญจน์ ; จัดพิมพ์โดย ผจญภัยสำนักพิมพ์

          3) หรือเราถูกเลือกให้แหลกสลาย ประพันธ์โดย ศิริ มะลิแย้ม ; จัดพิมพ์โดย แป้นพิมพ์ พับลิชชิ่ง

 

          – หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่ 

          1) ชื่นใจ ผลไม้ไทยอร่อยจัง ประพันธ์โดย  ทิพย์วรรณ แสวงศรี ; จัดพิมพ์โดย  บริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด

          2) ร้องเป็นเล่นสนุก บทร้องเล่นเด็กไทย รวบรวมโดย พี่มู ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

          3) หมู หมู ประพันธ์โดย ครูชีวัน ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

           หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี มี 2 ประเภท

 

          ประเภทบันเทิงคดี มีรางวัลชมเชย 2 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่ 

          1) กาลครั้งหนึ่ง ณ กาลาปากอส ประพันธ์โดย ปองพล อดิเรกสาร ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

          2) ชวนเล่นรอบดอยตุง ประพันธ์โดย พี่หมีขาว ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

          ประเภทสารคดี มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่ 

          1) ก๊อบแก๊บกับเพ็ตตี้ ประพันธ์โดย แมวอมยิ้ม ; จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

          2) เที่ยวป่าพาเพลิน ประพันธ์โดย พี่หมี แห่งป่าใหญ่ ; จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

          3) พายล่องท่องเพลิน ประพันธ์โดย พี่หมี แห่งป่าใหญ่ ; จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

          – หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี มี 3 ประเภท

 

          ประเภทบันเทิงคดี มีรางวัลชมเชย 2 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่ 

          1) แค่สนิทกับตัวเองให้เป็น ประพันธ์โดย  คิดมาก ; จัดพิมพ์โดย springbooks ในเครือ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

          2) เรื่องของ ป้อง ประพันธ์โดย กอบสินธุ์ กล่อมปัญญา ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สีน้ำ

 

          ประเภทสารคดี มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่ 

          1) ปีสุดท้ายระหว่างพ่อกับลูกชาย ประพันธ์โดย กิตติศักดิ์ คงคา, ณภัทร สัตยุตม์ และถนอม เกตุเอม ;

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ 13357 จำกัด

          2) วิถีเรือ สู้เพื่อฝัน บึ้ด..จ้ำ..บึ้ด ประพันธ์โดย ฤทธิฤต อัคริยานนท์ ; จัดพิมพ์โดย แป้นพิมพ์ พับลิชชิ่ง

          3) A LONG WAY TO GO ไปในทางที่ไม่รู้ ประพันธ์โดย ภาริอร วัชรศิริ ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บัน ในเครือ บจก. บันลือ พับลิเคชั่นส์

 

          – ประเภทบทร้อยกรอง มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่ 

          1) ภูริทัตชาดก ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย สุปาณี พัดทอง

          2) เมธาวาที ประพันธ์โดย เมธาวี ก้านแก้ว ; จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยรังสิต

          3) อนันตราสวามิภักดิ์ ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ดร. เพชรยุพา บูรณสิริจรุงรัฐ

 

          – หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ มี 3 ประเภท

 

          ประเภทสำหรับเด็ก (อายุ 6 – 11 ปี) มีรางวัลชมเชย 1 เรื่อง

          1) เรื่องผีๆ รอบโลก: ผีอินโดนีเซีย  ประพันธ์โดย  ทองปราย สตูดิโอ ; จัดพิมพ์โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

 

          ประเภททั่วไป (อายุ 12 ปี ขึ้นไป) มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง  (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่

          1) การ์ตูนประวัติศาสตร์ สุโขทัย เมืองมรดกโลก ประพันธ์โดย นายณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ ; จัดพิมพ์โดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

          2) จิตตะ X เลมี่ กับภารกิจแห่งโลกเมต้าเวิร์ส ประพันธ์โดย สุธารส เนินปลอด ; จัดพิมพ์โดย บริษัท สกาแล็บ จำกัด

          3) LIFE of TRY ชีวิตต่าย ขายหัวเราะ ประพันธ์โดย ต่าย ; จัดพิมพ์โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

 

          ประเภทปกิณกะ เชิงสร้างสรรค์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

          

          หนังสือสวยงาม มี 2 ประเภท

 

          ประเภททั่วไป มีรางวัลชมเชย 2 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่

          1) แผนที่ประเทศไทย 77 จังหวัด: ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว ประพันธ์โดย สิริรัตน์  ยิ้มเจริญ และ พรเพ็ญ ครูรัตนานุวัฒน์ ; จัดพิมพ์โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

          2) วัดปทุมวนาราม ประพันธ์โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์, กรรชิต  จิตระทาน และรองศาสตรจารย์กวีไกร ศรีหิรัญ  ; จัดพิมพ์โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

          ประเภทสำหรับเด็ก มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่

          1) ชื่นใจ  ผลไม้ไทยอร่อยจัง ประพันธ์โดย  ทิพย์วรรณ แสวงศรี ; จัดพิมพ์โดย บริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด

          2) เมืองดินดี ประพันธ์โดย  แมวอมยิ้ม ; จัดพิมพ์โดย โครงการ นิทานวิทยาศาสตร์น่ารู้ สู่หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

          3) หนูรอบรู้ ชวนเพื่อนดูบ้านของสัตว์ ประพันธ์โดย นันทวัน วาตะ ; จัดพิมพ์โดย Amarin Kids ในเครือ บริษัทอมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

 

          ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นำผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร