เปิดรายชื่อ 16 นักเขียน “รางวัลนราธิป” 2567

สมาคมนักเขียนฯ ประกาศเกียรติ “นักเขียน-นักหนังสือพิมพ์-กวี-นักแปล-บรรณาธิการอาวุโส” จำนวน 16 คน รับรางวัลนราธิป ประจำปี 2567

 

 

          คำประกาศเกียรติรางวัลนราธิป ประจำปี 2567 

          รางวัลนราธิป ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2544 อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งครบ 30 ปี ประจวบกับในปี 2544 เดียวกันนี้ เป็นปีครบ 110 พรรษาของศาสตราจารย์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (2435 - 2519) และครบ 10 ปีที่ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดย นายประภัสสร เสวิกุล เป็นนายกสมาคมฯ จึงดำริให้มีรางวัลนราธิปขึ้น ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิป” มาเป็นชื่อรางวัล

          รางวัลนราธิปมอบให้นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวาง

          ในปี 2567 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอประกาศเกียรติให้นักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์และหรือบรรณาธิการอาวุโส ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิป

          1.ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

          2.นายเฉลิม รงคผลิน (หยก บูรพา)

          3.นายชนิตร ภู่กาญจน์

          4.นายดำรง พุฒตาล

          5.นางเตือนใจ บัวคลี่

          6.ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินทร์

          7.นายประมวล โกมารทัต

          8.นายปราจิน เอี่ยมลำเนา

          9.ศาสตราจารย์ปราโมทย์ นาครทรรพ

          10.นางผุสดี คีตวรนาฏ

          11.นายรุ่งพิพัฒน์ เพชรพันธุ์ไทย (เกียรติ บางกอก)

          12.รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม นวลสกุล

          13.รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ

          14.นายอภินันท์ นาคเกษม

          15.นางอรอนงค์ โกศิน (นทีทม)

          16.นายโอภาส เสวิกุล

          สมาคมฯ ซาบซึ้งในความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้มาก่อน และขอประกาศเกียรติให้ทราบทั่วกัน นางนรีภพ จิระโพธิรัตน์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 31 ตุลาคม 2566