“สถาบันลูกโลกสีเขียว” ชวนส่งประกวด “เรื่องสั้น” สร้างนิเวศสำนึก

“สถาบันลูกโลกสีเขียว” เชิญชวนส่งผลงาน “เรื่องสั้น” สร้างนิเวศสำนึก ร่วมประกวดชิงรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน รางวัลชนะเลิศ 50,000 บ. ส่งผลงานถึง 31 มี.ค. 67

          สถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องเชิดชูผลงานเขียนซึ่งนำเสนอเนื้อหาที่มุ่งสร้างนิเวศสำนึกและการตระหนักรู้ด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าวสู่สาธารณชน 

 

 

          กติกาเบื้องต้น

 • เป็นงานเขียนประเภท “เรื่องสั้น”
 • เป็นเรื่องสั้นที่สร้างนิเวศสำนึก

 • เขียนด้วยภาษาไทยและเขียนขึ้นด้วยตนเอง มิใช่งานแปลหรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น
 • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน

 • กรณีใช้นามปากกา ต้องระบุชื่อและนามสกุลจริง พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

 • ผู้เขียนหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงาน

 • เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่

 • ส่งต้นฉบับเรื่องสั้นความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษเอ 4 โดยใช้ขนาดตัวอักษร 16 จำนวน 6 ชุด คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งต้นฉบับคืน ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ในกรณีที่เนื้อหาหรือข้อเท็จจริงในผลงานที่ได้รับรางวัลมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากเกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ

 • การส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ดังนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.greenglobeinstitute.com กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมส่งผลงานมาได้ทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงได้ที่ สถาบันลูกโลกสีเขียว ชั้น 5 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 537 1993 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทงานเขียน”

 • เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 (ในกรณีส่งไปรษณีย์จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

CR : สถาบันลูกโลกสีเขียว