ชวนประกวดบทร้อยกรอง ‘เวทีกลอนเดือนสิบ’

ชวนประกวดบทร้อยกรอง ‘เวทีกลอนเดือนสิบ’

 

              “สำนักกวีน้อยเมืองนคร - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช” ชวนประกวด “เวทีกลอนเดือนสิบ” หัวข้อ “คุณค่าและความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมทางภาษา” ส่งผลงานได้ วันนี้ –30 ก.ย.66

 

              ประกาศสำนักกวีน้อยเมืองนคร

              เรื่อง เชิญชวนร่วมประกวดกลอนรางวัลกวีน้อยเมืองนคร

 

              ตามที่สำนักกวีน้อยเมืองนครร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดการแข่งขันบทร้อยกรอง “เวทีกลอนเดือนสิบ” สำหรับนักเรียน นักศึกษา เนื่องในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์การพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรองแก่นักเรียน นักศึกษามาอย่างต่อเนื่องนั้น   ในส่วนของผู้สนใจการเขียนบทร้อยกรองทั่วไปมีกระแสเรียกร้องให้ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเขียนบทร้อยกรองด้วย เพื่อสร้างความคึกคักและขยายแวดวงการร่วมกันสืบทอดมรดกวัฒนธรรมทางภาษาที่กว้างขวางขึ้น

 

              ในการนี้ สำนักกวีน้อยเมืองนคร จึงได้จัดประกวดบทร้อยกรองสำหรับผู้สนใจทั่วไปขึ้น เพื่อสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้

 

              ๑. หัวข้อการประกวด

              กำหนดให้แต่งบทร้อยกรองในกรอบความคิด “คุณค่าและความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมทางภาษา” โดยตั้งชื่อเรื่องและกำหนดเนื้อหาด้วยตนเอง

             

              ๒. ระดับการประกวดและประเภทบทร้อยกรอง

              ประชาชนทั่วไป (ยกเว้นคณะทำงานในสำนักกวีน้อยเมืองนคร) โดยให้เขียนกลอนแปด ความยาว ๖ บท

 

              ๓. การตัดสิน

              พิจารณาตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักกวีน้อยเมืองนคร โดยพิจารณาความงามของผลงานทั้งด้านวรรณลักษณ์ ด้านวรรณสารัตถ์ ด้านวรรณทัศน์ และด้านวรรณวิจิตร

 

              ๔. รางวัลการประกวด  ประกอบด้วย

              รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร

              รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร

              รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินสดรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยเกียรติบัตร

 

              ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกคนได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

              ผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ผ่านเข้ารอบจะรวบรวมจัดพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่อไป

 

              ๕. การส่งผลงานเข้าประกวด

              ๕.๑ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้คนละ ๑ สำนวน โดยจัดส่งต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์

              ๕.๒ ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ถึง “สำนักกวีน้อยเมืองนคร เลขที่ ๗/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐” ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

              ๕.๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “สำนักกวีน้อยเมืองนคร” โทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๐๖๘๘๕๓

             

              ๖. การประกาศผลและมอบรางวัล

              กำหนดประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖  ณ เวทีกลอนเดือนสิบ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

              ประกาศ  ณ วันที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๖

              (นายบุญเสริม แก้วพรหม)  

              ประธานสำนักกวีน้อยเมืองนคร

  

 

//.................

              CR : บุญเสริม แก้วพรหม

//.................