เปิดรับแล้ว ! กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

เชิญชวนผู้สนใจยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันนี้ – 30 ก.ย. 66

          กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เปิดให้ผู้สนใจยื่นแบบคำขอรับการส่งเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับการส่งเสริมได้ทางเว็บไซต์ https://ocacartfund.go.th และ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และยื่นแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://ocacartfund.go.th

ผู้ขอรับการส่งเสริมสามารถยื่นเอกสาร ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้


          (1) ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
(สิ้นสุดการยื่นเอกสารภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2566)

 

          (2) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

                    กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
                    สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
                    ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
                    เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร
                    แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
                    กรุงเทพฯ 10310

          (สิ้นสุดภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยถือวันประทับตราเป็นสำคัญ)

 

          (3) กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://ocacartfund.go.th หัวข้อ “ ขอรับการส่งเสริม” (สิ้นสุดภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2566)

 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2209 3754 (เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ) หากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาคำขอรับการส่งเสริมใด ๆ

 

 

CR : กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย