เปิดรับผลงาน ประกวด ‘บทกวี’ รางวัล ‘คมทวน คันธนู’

เปิดรับผลงาน ประกวด ‘บทกวี’ รางวัล ‘คมทวน คันธนู’

 

              “เวทีนักกลอน” เปิดรับผลงาน ประกวดบทกวีฉันทลักษณ์ “โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน” ชิงรางวัล “คมทวน คันธนู” ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ –31 ต.ค.2566

 

              เปิดรับสมัครแล้ว การประกวดรางวัล “คมทวน คันธนู” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

 

              ขอเชิญส่งผลงานบทกวีนิพนธ์ การประกวดรางวัล “คมทวน คันธนู” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑ ในปีนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ครูคมทวน คันธนู และเป็นการเปิดอีกเวทีหนึ่งให้ผู้ที่รักและสนใจในบทกวี ได้มีโอกาสมาประลองฝีมือ และช่วยกันส่งเสริมวงวรรณศิลป์ให้เจริญงอกงามสืบไป

 

              -คุณสมบัติของผู้สมัครและข้อปฏิบัติในการส่งผลงาน

              ๑. ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้สมัคร

              ๒. ผู้สมัครยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน

              ๓. ผู้สมัครหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง ๑ ผลงานเท่านั้น

              ๔. ต้องใช้ชื่อจริงและนามสกุลที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการในการสมัครเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณา

              ๕. เป็นผลงานที่ร้อยกรองขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการ

              ๖. ผู้สมัครจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผลงาน หากตรวจพบไม่ว่าเมื่อใด จะถือว่าเป็นการทำผิดกติกา ผู้สมัครจะต้องรับผิดตามกฎหมาย การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ และต้องถูกเพิกถอนรางวัล รวมถึงไม่สามารถส่งประกวดได้อีกในปีต่อ ๆ ไป

 

              -ลักษณะของบทประพันธ์ที่กำหนด

              ๑. เป็นบทกวีที่มีฉันทลักษณ์เท่านั้น ประเภทใดก็ได้ไม่จำกัด เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน

              ๒. ความยาวของผลงาน ๖-๑๐ บท

              ๓. ให้อิสระในการประพันธ์โดยไม่กำหนดหัวข้อ ภายใต้ข้อคิดที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการตื่นรู้ในการเดินทางภายในของชีวิตและสังคม ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม

              ๔. ต้องมีชื่อเรื่องของผลงาน

 

              -วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

              ๑. ส่งผลงานทางลิงก์นี้เท่านั้น (คลิกที่ LINK)

              https://forms.gle/bYNbYeXzNiahzN5v9

              ถ้าส่งช่องทางอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา

              ๒. บทร้อยกรองทุกประเภทให้มีการเว้นบรรทัดระหว่างบท เพื่อให้คณะกรรมการอ่านได้ง่าย

              ๓. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (โดยไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. ของวัน)

              ๔. กรุณาตรวจสอบผลงานให้ละเอียดรอบคอบก่อนส่ง เพราะถ้าผิดพลาดต้องการแก้ไข ไม่สามารถส่งซ้ำได้อีก

 

              ประกาศผลรางวัลภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ทางเพจเวทีนักกลอน

 

              -รางวัลที่มอบแด่ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

              ๑. รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล จะได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

              ๒. รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล จะได้รับเงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

              ๓ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล

 

              -ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เขียน โดยเพจเวทีนักกลอนมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ในเพจ หรือสื่อ หรือหนังสือที่เพจจัดทำเกี่ยวกับการส่งเสริมการประกวดดังกล่าว

 

              -คณะกรรมการการตัดสินรางวัล

              ๑. คมทวน คันธนู ประธานกรรมการ

              ๒. เผด็จ บุญหนุน กรรมการ

              ๓. ศิวกานท์ ปทุมสูติ กรรมการ

              ๔. เสียงพิณ เตมียสถิต กรรมการและเลขานุการ

 

              การตัดสินของคณะกรรมการยึดหลักความยุติธรรมและเที่ยงตรงเป็นที่ตั้ง ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

              -สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางกล่องข้อความของเพจเวทีนักกลอน

              https://www.facebook.com/profile.php?id=100062277087120


 

//...............

              CR : เวทีนักกลอน

//...............