เชิญชวน ร่วมประกวด ‘นวนิยายวิทยาศาสตร์ไทย’

เชิญชวน ร่วมประกวด นวนิยายวิทยาศาสตร์ไทย

 

              ประกวดนวนิยายวิทยาศาสตร์ไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า 80 หน้า ไม่เกิน 100 หน้า ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ผลงาน ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ –15 ก.พ.2567

               ขอมอบของขวัญปีใหม่แก่เหล่านักเขียนทุกท่าน ขอขยายเวลาปิดรับผลงานนิยายวิทยาศาสตร์ จากเดิม วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็น 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น.

 

               มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนะคะ


 

              โครงการประกวดนวนิยายวิทยาศาสตร์ไทย

 

             

 

              กติกาและ เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2567

             

              -ผู้สมัครต้องส่งผลงานการเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย โดยความยาวของเรื่องจะต้องไม่ต่ำกว่า 80 และไม่เกิน 100 หน้ากระดาษ A4 (ไม่มีภาพประกอบ) รูปแบบตัวอักษร Angsana new ขนาด 16 Point ระยะห่างบรรทัด 1 เท่า

              -ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียน ดัดแปลง ผลิตขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์  (AI) หรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากพบว่ามีการลอกเลียน ดัดแปลง ผลิตขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด และต้องเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว

              -กรณีที่ใช้นามแฝงหรือนามปากกา กรุณาแจ้งในแบบฟอร์มการสมัคร

              -ผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนื่องจากทางคณะผู้จัดการประกวดจะไม่คืนต้นฉบับให้ทุกกรณี

              -ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ผลงาน โดยลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นของคณะผู้จัดการประกวด

              -การจัดพิมพ์หนังสือ ต้นฉบับที่ชนะรางวัลและได้รับพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขตามความเหมาะสมจากบรรณาธิการก่อน

              -ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานครั้งแรกเป็นของคณะผู้จัดการประกวด ระยะเวลา 3 ปี โดยมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม

              -ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 ผลงาน

              -หากส่งผลงานผ่านอีเมล กรุณาส่งเป็นไฟล์ .doc/.docx  และ .pdf

              -คณะกรรมการตัดสินของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

              สำหรับรางวัลนวนิยายวิทยาศาสตร์

 

              1. รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน  70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

 

              2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน  50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

 

              3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน  30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

 

              4. รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

              วิธีส่งผลงาน

              ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ https://www.nsm.or.th/ และ ส่งใบสมัครพร้อมต้นฉบับผลงานได้ทางอีเมล์: shortsciencestory@nsm.or.th ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf

 

              โครงการประกวดนวนิยายวิทยาศาสตร์ไทย โทร 02 – 577 – 9999 ต่อ 1473 , 1475

  

 

 

 

//.................

              CR : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

                      โครงการประกวดนวนิยายวิทยาศาสตร์ไทย

//.................