เชิญชวนส่ง “กลอนสุภาพ” ร่วมประกวด “บทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล”

อพวช. จัดประกวดกลอนสุภาพ (กลอนแปด) “บทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล” ชิงรางวัลรวม 15,000 บ. ส่งผลงานถึง 31 ส.ค. 66

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญชวนส่งผลงานกลอนสุภาพ (กลอนแปด) เข้าร่วม “โครงการประกวดบทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล” ชิงรางวัลรวม 15,000 บาท หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 31 สิงหาคม 2566 (12.00 น.) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

          1. ผลงาน ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point

          2. ผลงานกลอนแปด กำหนดความยาว 8-12 บท

          3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนขึ้นใหม่ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดมาก่อน ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือผลงานที่ส่ง ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

          4. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดสามารถนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ เพื่อก่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ อาทิ นิตยสาร อพวช. รายการเสียง (podcast) ทั้งนี้ หากมีการจัดพิมพ์ ผู้จัดการประกวด  จะได้รับสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรก

          5. สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน และจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

          6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง เหมาะสม ถูกฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพและตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่ระบุในกติตกาการแข่งขัน

          7. ผลงานจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ไม่เป็นการปลุกปั่น พาดพิง ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

          8. คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

          9. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน เป็นการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจาก

                    9.1 รูปแบบฉันทลักษณ์ถูกต้อง

                    9.2 มีเนื้อหาเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือความเป็นวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

                    9.3 ความคิดสร้างสรรค์

          10. รางวัลการประกวด ได้รับรางวัล ดังนี้

                    รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

                    รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก จำนวน 5 รางวัล 

          11. วิธีส่งผลงาน

                    ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th และ ส่งใบสมัครพร้อมต้นฉบับผลงาน ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

          ช่องทางที่ 1 ทางอีเมล์: shortsciencestory@nsm.or.th  ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf

          ช่องทางที่ 2 ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง

                    กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

                    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

                    39 ม. 3  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120 

                    วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดบทกวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล”

          ช่องทางที่ 3 ส่งด้วยตัวเองที่ (ในเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.)

                    ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

                    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

                    39 ม. 3  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

          หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 31 สิงหาคม 2566 (12.00 น.) 

          สำหรับการส่งทางไปรษณีย์จะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 577 9999 ต่อ 1473,1472 (สุมัยญา,แก้วนภา)

 

 

ดาวน์โหลด ใบสมัครโครงการประกวดบทกวีวิลาส วิทยาศาสต์วิไล.pdf

ดาวน์โหลด เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดบทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล.pdf

 

 

CR : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ