วธ. มอบรางวัล ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น-เพชรในเพลง

วธ.มอบรางวัลเชิดชูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น-ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ศิลปินดัง เบิร์ด ธงไชย สลา คุณวุฒิ เปาวลี พรพิมล มนต์แคน แก่นคูน เข้ารับรางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2566

 

          กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้จัดงานพิธีมอบรางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช 2566 โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัล นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร เครือข่ายวัฒนธรรมร่วมงาน  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

 

          นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับทรงคุณวุฒิที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาถึงปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ วธ.จึงได้ดำเนินการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้นักเรียน เยาวชน ประชาชนรู้รักภาษาไทย ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างต้นแบบที่ดีแก่ประชาชนให้มีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสมและภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงสร้างค่านิยมและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติให้คงอยู่ สืบไป

 

 

          ปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้มอบรางวัล เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2566 ประกอบด้วย ถวายเข็มและโล่เชิดชูเกียรติองค์กร ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ต่อด้วย การมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย4 รางวัล ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณศิราพร ณ ถลาง  ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา ชีวพันธ์  ศาสตราจารย์ชลธิรา สัตยาวัฒนา  รองศาสตราจารย์อิงอร สุพันธุ์วณิช  ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จำนวน 11 รางวัล ได้แก่ นางสาวใกล้รุ่ง อามระดิษ  นายชะเอม แก้วคล้าย  นายปรีชา จันเอียด  นายภิรเดช แก้วมงคล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ ภักดีบุรุษ นางวราภรณ์ สมพงษ์ นายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์  รองศาสตราจารย์ศานติ ภักดีคำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวนีย์ พระแก้ว  นายอภิชาต อินทรวิศิษฏ์  นายอำนวย สุวรรณชาตรี และ ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ นางเกษร แสนศักดิ์ พันตรีฉลอง จิตรตรง  นายชายชื้น คำแดงยอดไตย  นางเทวี บุตรตั้ว  นางพจนีย์ เพ็งเปลี่ยน และ นางเอื้องคำ คำสันทราย

 

  

 

          ในส่วนของรางวัลเพชรในเพลง ที่ดำเนินการโดยกรมศิลปากร มีผู้ที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลง ประจำปี2566 รวม 14 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ 2 รางวัล ได้แก่ คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย 4 รางวัล ได้แก่ คำร้องเพลงไทยสากล นายกมลศักดิ์ สุนทานนท์ นายปิติ ลิ้มเจริญ  นายรัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นายประภาส ชลศรานนท์ (โก๋ ลำลูกกา) และ นายสลา คุณวุฒิ รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย นายธงไชย แมคอินไตย์ นายกิตติธัช แก้วอุทัย (ธัช เพลงเอก) ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง นางสาวอิสริยา คูประเสริฐ นางกุลมาศ สารสาส (ขนมจีน)  ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย มนต์แคน แก่นคูน  นายปรัชญา ธรรมโชติ (โบ๊ท เพลงเอก)  ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นางสาวพรพิมล เฟื่องฟุ้ง (เปาวลี พรพิมล) และ นางสาวอรทัย ดาบคำ (ต่าย อรทัย)

 

  

 

          นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ยังได้มอบรางวัลให้เยาวชนจาก การประกวดเพลงแรป “มนต์รักษ์ภาษาไทย” 5 รางวัล การอ่านทำนองเสนาะ “สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2” จำนวน 6 รางวัล และรางวัลการประกวดการแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” จำนวน 5 รางวัล

 

 

          ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของงานวันภาษาไทยแห่งชาติ มีการแสดงบทเพลงจากศิลปินชื่อดังที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลง ประกอบด้วย เพลง “พ่อเนื้อทอง” โดยเปาวลี พรพิมล  เพลง “หนาวนี้พี่ห่วงใย” โดยโบ๊ท ปรัชญา เพลงเอก เพลง “หนึ่งราตรี” โดยธัช กิตติธัช เพลงเอก  เพลง “ขอบคุณที่เดินจากไป” โดย อิสริยา คูประเสริฐ และเพลง “อยู่ดี ๆ ก็คิดถึง” โดยขนมจีน  การแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” การแสดงคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และการแสดงนิทรรศการปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย รวมถึงนิทรรศการรางวัลเพชรในเพลง อีกด้วย