สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดประกวด ‘เรียงความ-บทกลอน-เรื่องสั้น’ เทิดพระคุณแม่

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดประกวด ‘เรียงความ-บทกลอน-เรื่องสั้น’ เทิดพระคุณแม่

              “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ” จัดประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ “เรียงความ – บทกลอน – เรื่องสั้น” ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 5 ก.ค.66 ประกาศผลภายในวันที่ 21 ก.ค.66

 

              สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดให้มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดพระคุณของแม่ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย เรียงความ บทกลอนและเรื่องสั้น ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงภายในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566

 

              ประกาศ เรื่อง การประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่

            งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

              สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม) เป็นวันแม่แห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

 

              งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯจัดให้มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดพระคุณของแม่ โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ซึ่งประกอบด้วย เรียงความ บทกลอนและเรื่องสั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

              ๑. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา

              เรื่อง คุณแม่ยุคใหม่ในหัวใจของลูก

              กำหนดให้เขียนเป็นเรียงความ ความยาว ๑-๒ หน้ากระดาษ A๔ เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ไม่เว้นบรรทัด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑๖-๑๘ พอยท์

              ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ ๑ ผลงานเท่านั้น ทั้งนี้ต้องแจ้ง ชื่อ- นามสกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุชั้นเรียน โรงเรียน และสถานที่ตั้งโรงเรียนให้ชัดเจน

              รางวัลมีดังนี้

              รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล

              รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๘,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล

              รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๖,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล

              รางวัลชมเชย จำนวน ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

              ๒. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

              เรื่อง รากแก้วแห่งรัก

              กำหนดให้เขียนเป็นกลอนแปดความยาว ๖ บท เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑๖-๑๘ พอยท์

              ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานการประกวดได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (รวม ม.ต้น - ม.ปลาย) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยสามารถส่งบทกลอน เข้าประกวดได้คนละ ๑ สำนวนเท่านั้น ทั้งนี้ต้องแจ้ง ชื่อ - นามสกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุชั้นเรียน โรงเรียน และสถานที่ตั้งโรงเรียนให้ชัดเจน

              รางวัลมีดังนี้

              รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล

              รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๑๒,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล

              รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๘,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล

              รางวัลชมเชย จำนวน ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

              ๓. การประกวดเรื่องสั้น ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

              กำหนดให้ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องเองตามความเหมาะสม โดยเนื้อหาและเป้าหมายของเรื่องสั้นต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดิน และสะท้อนบทบาทความดีงามของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หรือสะท้อนบทบาทการปฏิบัติตนอันดีงามของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ความยาว ๓-๕ หน้ากระดาษ A๔ เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงไม่เว้นบรรทัด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑๖-๑๘ พอยท์

              ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้แก่ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่กำหนดวัยวุฒิและคุณวุฒิ โดยสามารถส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดได้คนละ ๑ เรื่องเท่านั้น ทั้งนี้ต้องแจ้งชื่อ - นามสกุล สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน

              รางวัลมีดังนี้

              รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล

              รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล

              รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล

              รางวัลชมเชย จำนวน ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

              ๔. การตัดสินของคณะกรรมการ

              คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพิจารณาตัดสินภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

              ๔.๑ ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ ๑ ทุกประเภทการประกวดงานเขียนของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ติดต่อกัน ๓ ปี

              ๔.๒ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนถูกต้องตามประเภท ระดับ ชื่อเรื่อง และมีเนื้อหาตามที่กำหนดไว้

              ๔.๓ ต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นเอง โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด กรณีที่พบว่าได้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นส่งประกวด คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที

              ๔.๔ ผลงานการประกวดเรียงความระดับประถมศึกษาและการประกวดบทกลอนระดับมัธยมศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการฯ ในรอบแรก ระดับละ ๒๐ สำนวน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะจัดให้มีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทางออนไลน์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาการตัดสินของคณะกรรมการ โดยจะแจ้งรายละเอียด และกำหนดวันทำการแข่งขันให้ผู้ที่เข้ารอบทราบล่วงหน้าทุกราย อย่างน้อย ๓ วัน ทั้งนี้ หากไม่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศตามวัน และเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การประกวดดังกล่าว

              ๔.๕ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

              ๔.๖ ประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ (http://www.ncswt.or.th/)และจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสินพร้อมรายละเอียดการรับรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรง สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ ๑ ทุกประเภท จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

              ๔.๗ ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภท ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อนำออกเผยแพร่ต่อไป

 

              ๕. การส่งผลงานเข้าประกวด

              ๕.๑ แต่ละระดับ ส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ ๑ ผลงานเท่านั้น

              ๕.๒ ผู้ส่งผลงาน โดยการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ขอความร่วมมือส่งไฟล์ผลงานในรูปแบบ PDF และ Word ให้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

              ๕.๓ ส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail ได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคนพิการ ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

              E-mail : infogit@ncswt.or.th ภายในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซองระบุประเภทของผลงานที่ส่งประกวด)

              ๕.๔ ผู้ส่งผลงานทาง E-mail ขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อให้ชัดเจน

              ๕.๕ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นายนิติวัชร์ พัชรอณุสรณ์ และ นางสาวเกวินทร์ แตงเติมผล สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

              โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๒๘๔๑, ๐-๒๒๔๑-๕๑๒๕ หรือ E-mail: infogit@ncswt.or.th

 

              ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

               พันตำรวจเอก (ดร. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์)

              ประธานคณะกรรมการฝ่ายประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

              สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  

 

//.................

              CR : สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

//.................