รุดหน้า “ชุมชนห้วยขวาง” ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

เคหะชุมชนห้วยขวาง ของการเคหะแห่งชาติ ถือเป็นโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง ซึ่งปัจจุบันเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจและพื้นที่พาณิชยกรรมที่สำคัญของกรุงเทพฯ พื้นที่โครงการประมาณ 183 ไร่ เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ปัจจุบันมีหน่วยพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 3,360 หน่วย เป็นอาคารพักอาศัย 4 ชั้น และ 5 ชั้น รวม 38 หลัง

          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการเคหะชุมชนห้วยขวางได้มีการอยู่อาศัยมาหลายสิบปี เริ่มต้นจากชุมชนผู้มีรายได้น้อยในอดีต จนถึงปัจจุบันเป็นชุมชนเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับย่านศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ประกอบกับการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองและระบบขนส่งมวลชนในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่รอบข้างรวมทั้งการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงมากขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน ทั้งด้านกายภาพสังคม การอยู่อาศัย เศรษฐกิจของชุมชน และการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความแออัดและเกิดปัญหาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านสุขาภิบาล การจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่สาธารณะที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เป็นต้น ผนวกกับอายุการใช้งานที่ยาวนานส่งผลให้อาคารพักอาศัยมีสภาพทรุดโทรม เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการอยู่อาศัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูชุมชน ทั้งในส่วนของตัวอาคารที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อความมั่นคงในการอยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดีขึ้น

 

 

          โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางจึงได้ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560– 2579) ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางถูกบรรจุในแผนยกระดับคุณภาพชีวิต (เช่า) จำนวน 20,000 หน่วย

          ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา “เคหะชุมชนห้วยขวาง” ได้จัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านสังคม และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน โดยจัดประชุมและประสานงานทำความเข้าใจร่วมกับคณะกรรมการชุมชนฯ เพื่อชี้แจงแผนงาน รวมถึงรายงานผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการธนาคารขยะออมทรัพย์เคหะชุมชนห้วยขวาง โครงการอบรมส่งเสริมบทบาทผู้นำตามธรรมชาติในโครงการ และสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง และโครงการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเมือง

 

 

          นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่าย อาทิ กิจกรรมวันสงกรานต์กิจกรรมวันพืชมงคล กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีทั้งพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุเปิดโรงทานให้กับประชาชนทั่วไป ณ สนามกีฬาห้วยขวาง และทำความสะอาดพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน (Big Cleaning Day)

 

 

          “การเคหะแห่งชาติมุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมและโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนห้วยขวางอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2566 นี้ จะมีทั้งการจัดประชุมประสานทำความเข้าใจร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องจัดอบรม สัมมนา เพื่อสร้างความรู้และความสัมพันธ์ให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างผู้อยู่อาศัยกับการเคหะแห่งชาติในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ จัดกิจกรรมธนาคารขยะออมทรัพย์เคหะชุมชนห้วยขวาง รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์เรื่องการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองให้ผู้อยู่อาศัยทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าว