เดินหน้ากฎหมาย PDPA กระทรวงดิจิทัลฯ จัดงาน “PDPA Going Forward”

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าขับเคลื่อนกฎหมาย PDPA จัดสัมมนา “PDPA Going Forward” ผ่าน 9 เดือนหลัง พ.ร.บ. บังคับใช้สมบูรณ์ ร่างกฎหมายแล้ว 21 ฉบับ เร่งสร้างการรับรู้ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ยกระดับมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล

          พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา PDPA Going Forward โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักวิชาการเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

          พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานสัมมนา PDPA Going Forward ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้สมบูรณ์ทั้งฉบับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเกือบครบ 1 ปีแล้วที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้สมบูรณ์ โดยได้มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติฯ นี้ ไปแล้ว 21 ฉบับ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนในสังคมไทย รวมถึงนานาอารยประเทศเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

          ด้าน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศให้มีความก้าวหน้าเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นศูนย์กลางที่สามารถให้ความรู้ ช่วยเหลือด้านข้อมูลส่วนบุคคลแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 21 ฉบับ เช่น ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่าด้วยการยื่น การไม่รับเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องเรียน พ.ศ. 2565 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 เป็นต้น

 

 

          “นับตั้งแต่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้สมบูรณ์ทั้งฉบับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในรูปแบบ InfoGraphic คลิปวิดีโอ รวมถึงการจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กรณีศึกษาจากข้อหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรในทุกภาคส่วน รวมทั้งเผยแพร่แผนการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเริ่มแรก เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ในการยกระดับองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมายให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาข้อมูลในด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีแนวทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานสากล เพื่อให้มีมาตรการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องตามหลักการสากลที่ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญ รวมทั้งมีการพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

 

 

          ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ของ สคส. พร้อมกับมอบโล่ให้ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์และมอบประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยการแถลงความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สมาคมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

 

 

          นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทำไม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ” โดย นายเธียรชัย ณ นคร ประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเสวนาพิเศษ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ