เปิดรับแล้ว !!! ‘รางวัลซีไรต์’ ปี 66 ประเภท ‘เรื่องสั้น’

‘รางวัลซีไรต์’ ปี 66 ประเภท ‘เรื่องสั้น’ เปิดรับถึง 30 เม.ย. 2566

          คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) แจ้งว่า ในปี พ.ศ. 2566  จะพิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภท “รวมเรื่องสั้น” โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

          1. เป็นผลงานวรรณกรรม ประเภท “รวมเรื่องสั้น” เขียนด้วยภาษาไทยโดยผู้แต่งเพียงคนเดียว และมีเรื่องสั้นในเล่มอย่างน้อย 8 เรื่อง

          2. เป็นผลงานริเริ่มของผู้แต่งเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น

          3. ผู้แต่งยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

          4. เป็นผลงานที่พิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2566  และไม่เคยส่งประกวดรางวัลซีไรต์ในรอบ “รวมเรื่องสั้น” มาก่อน ทั้งนี้ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่ถูกต้อง

          5. ในกรณีที่มีเรื่องสั้นบางเรื่องเคยตีพิมพ์รวมเล่มโดยผู้แต่งคนเดียวกันมาแล้ว จะต้องมีเรื่องสั้นที่ไม่เคยรวมเล่มมาก่อนอย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์

          6. ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

 

          ผู้มีสิทธิ์ส่งงานวรรณกรรมประเภท “รวมเรื่องสั้น” เข้ารับการพิจารณา ได้แก่ องค์กรและสถาบัน สำนักพิมพ์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์ และบุคคลทั่วไป  การส่งประกวดสามารถทำได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 

          กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ ที่นี่ หรือที่ shorturl.at/bpqrW  หรือ  พิมพ์แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดแล้วกรอกข้อมูล  หรือ เขียนจดหมายแสดงความจำนงส่งผลงานเข้าประกวด และส่งหนังสือที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวน 16 เล่ม ไปยัง 

          คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ - เลขที่  998/9  ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0892153838 (ภายใน วันที่  30  เมษายน  2566) โดยส่งทางไปรษณีย์หรือบริการขนส่งอื่น ๆ  เท่านั้น และจะถือวันที่ประทับตราต้นทางเป็นสำคัญ

          รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์  http://www.seawrite.com  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล  seawritethailand@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้  ที่นี่

 

          ประกาศ ณ วันที่  25 มกราคม  พ.ศ. 2566

          คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ประจำปี  2566