‘หลักธรรม’ แห่ง ‘ความสุข’ มงคลชีวิต 38 ประการ

หลักธรรมแห่ง ความสุข มงคลชีวิต 38 ประการ

 

            เมื่อมี “ความทุกข์” ก็ต้อง “ดับทุกข์” ที่ “เหตุแห่งทุกข์”

 

            เช่นเดียวกับ “ความสุข” ก็ต้อง “แสวงหา” เพื่อไปให้ถึง “มูลเหตุ” หรือ “มูลฐาน” แห่ง “ความสุข” เพื่อบรรลุถึง “ความสุข” ที่มุ่งหวังได้

 

              ในทาง “พระพุทธศาสนา” มี “หลักธรรม” มากมาย ที่ชี้แนะถึงแนวทางในการ “ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ”

 

              หนึ่งในนั้นก็คือ “มงคล 38” ที่ถือว่า เป็น “หลักธรรมมงคล”

 

              และเป็น “หลักธรรมแห่งความสุข” ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ และความเจริญในชีวิต

 

 

              “มงคล 38” คือ “มูลเหตุแห่งความสุข” จำนวน 38 ข้อ ที่จะช่วยส่งเสริม “ความสุข” และ “ความก้าวหน้า” มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “มงคลชีวิต 38” ประกอบไปด้วย

 

              1.การไม่คบคนพาล , 2.การคบบัญฑิต , 3.การบูชาบุคคลที่ควรบูชา , 4.การอยู่ในถิ่นอันสมควร , 5.การเคยทำบุญมาก่อน , 6.การตั้งตนชอบ , 7.ความเป็นพหูสูต

 

              8.การรอบรู้ในศิลปะ , 9.การมีวินัยที่ดี , 10.การกล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต , 11.การบำรุงบิดามารดา , 12.การสงเคราะห์บุตร , 13.การสงเคราะห์ภรรยา , 14.การทำงานไม่ให้คั่งค้าง

 

              15.การให้ทาน , 16.การประพฤติธรรม , 17.การสงเคราะห์ญาติ , 18.การทำงานที่ไม่มีโทษ , 19.การละเว้นจากบาป , 20.สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

 

              21.การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย , 22.การมีความเคารพ , 23.การมีความถ่อมตน , 24.การมีความสันโดษ , 25.การมีความกตัญญู , 26.การฟังธรรมตามกาล

 

              27.การมีความอดทน , 28.การเป็นผู้ว่าง่าย , 29.การได้เห็นสมณะ , 30.การสนทนาธรรมตามกาล , 31.การบำเพ็ญตบะ , 32.การประพฤติพรหมจรรย์

 

              33.การเห็นอริยสัจ , 34.การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน , 35.การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม , 36.การมีจิตไม่เศร้าโศก , 37.การมีจิตปราศจากกิเลส และ 38.การมีจิตเกษม

 

            “มงคล 38” หรือ “มงคลชีวิต 38” ไม่ใช่ “แนวคิด” ที่พึ่งพา “ปาฏิหาริย์” แต่อย่างใด หากแต่เป็น “หลักปฏิบัติ” ง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน

 

              โดย “ที่มา” ของ “มงคล 38” เล่าสืบต่อกันว่า ในสมัยพุทธกาล ชาวเมืองต่างพากันพูดคุยกันว่า “สิ่งใดที่ทำให้ชีวิตเป็นมงคล ? ซึ่งแม้แต่เทวดาก็สนทนากันถึงประเด็นนี้

 

              แต่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่า “คุณธรรม” ข้อใด ที่จะทำให้ “ชีวิต” เป็น “มงคล”

 

              เทวดาองค์หนึ่ง จึงได้ไปทูลถาม “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ซึ่งพระองค์ก็ได้แสดง “หลักธรรม” อันเป็น “มงคล” โดยไม่เกี่ยวข้องกับการยึดติดวัตถุใด ๆ แต่เป็นการยึดถือปฏิบัติตนเอง ตามทำนองคลองธรรม

 

              “หลักธรรม” ที่ว่านี้ ก็คือ “มงคล 38” หรือ “มงคลชีวิต 38” นี่เอง

 

              “มงคล 38” เป็นหลักปฏิบัติที่เรียบง่าย สามารถปฏิบัติตามหลักอันเป็นมงคลชีวิตได้ด้วยตัวเอง โดยทุกข้อล้วนเกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติตน ให้เป็นประโยชน์ต่อมิตร ครอบครัว และสังคม

 

            และนี่ก็คือ “หลักธรรมแห่งความสุข” ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ และความเจริญในชีวิตอย่างแท้จริง...

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

 

//........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//........................