สพฐ. เชิญชวนส่งประกวด “หนังสือดีเด่น 2566”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนส่งผลงาน “หนังสือ” เข้าประกวด “หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566” ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ถึง 29 ธันวาคม 2565 นี้

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ซึ่งประพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดยคนไทย พิมพ์โฆษณาในประเทศไทย ให้มีคุณภาพดี มีสารประโยชน์ มีปริมาณทวีขึ้นเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลดีต่อการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทยและสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงขอเชิญชวนร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกใน พ.ศ. 2565 และสามารถส่งหนังสือเข้าประกวด จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2288 5730-1 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

CR: http://academic.obec.go.th