สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระบรมสารีริกธาตุ

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ปิยธรรมเจดีย์ จ.เชียงใหม่

           สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สถลมหาสังฆปริณายก ประทานพระบรมสารีริกธาตุแก่ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD Asset Development) เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ปิยธรรมเจดีย์ วัดปิยาราม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นที่สักการบูชาแห่งพุทธบริษัทสืบไป