สศร. เปิดรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนปี 2566

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

          นายประสพ  เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและสนับสนุนความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการของเครือข่ายด้านศิลปร่วมสมัย ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์นานับประการทั้งต่อชุมชนและประเทศชาติมาโดยตลอด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายด้านศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ ศิลปินศิลปาธร ผู้ประกอบอาชีพศิลปะ และผู้ประสงค์จะสร้างสรรค์ งาน ศิลปะร่วมสมัยได้ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดทำโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนา และส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินศิลปาธร ผู้ประกอบอาชีพศิลปะ และผู้ประสงค์ จะสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ได้ยื่นเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณ อุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การรับสมัครออกเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบแรก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 และ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocac.go.th หรือ ดาวน์โหลดประกาศฯ หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรฯ (คลิก) 

          ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะประกาศผลการพิจารณา โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ผ่านทางเว็บไซต์ www.ocac.go.th และจะส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณา รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเบิกเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ได้รับการอุดหนุนทราบตามอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละโครงการ โดยการพิจารณาผลของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด