สุดยิ่งใหญ่ !! งานประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ

พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด Prime Minister's Award for Health Promotion Innovation 2022 สร้างนวัตกรพร้อมผลงานวัตกรรมที่ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีและใช้ได้จริง

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด “Prime Minister's Award for Health Promotion Innovation 2022” เพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนให้นวัตกรเข้าเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา สรรค์สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับประชาชน และใช้งานได้จริง โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการกองทุน สสส. เป็นประธานในพิธี ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ 1 สามย่านมิตรทาวน์

 

 

          นายอนุทิน กล่าวว่า สสส. ได้รับความกรุณาจากนายกรัฐมนตรีให้การประกวดนี้เป็นรางวัลระดับชาติเป็นปีที่สอง สร้างนวัตกรสร้างเสริมสุขภาพ จากเยาวชน คนรุ่นใหม่ Startup และคนทำงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศที่เข้าใจแนวทางสร้างเสริมสุขภาพที่เริ่มต้นจากตัวเอง ชุมชน และสังคม “รู้สึกภาคภูมิใจกับทุกทีมที่เข้าประกวด เพราะทุกผลงานมาจากความทุ่มเท และความพยายามของทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา กลุ่ม Startup และกลุ่มภาคีเครือข่าย สสส. ที่ร่วมกันคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ จนออกมาเป็นผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพหลากหลายประเด็น ที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนาผลงาน ช่วยเติมเต็มความรู้ให้กับทีมที่ผ่านเข้ารอบ และขอบคุณ สสส. ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่และคนทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพได้แสดงผลงาน ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพ และเชื่ออย่างยิ่งว่าการประกวดครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ที่จะเป็นกำลังสำคัญช่วยดูแล แก้ไข และสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวได้อย่างยอดเยี่ยม ต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคต” นายอนุทิน กล่าว

 

 

          ด้าน รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม คณะกรรมการกองทุน สสส. และประธานคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การตัดสิน กล่าวว่า ในศตวรรษที่ 21 มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนทั่วโลก การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยหาวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สสส. จัดประกวดฯ ครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ตอบสนองต่อสถานการณ์มิติสุขภาพ ที่มากกว่าเรื่องเจ็บป่วย และรักษา แต่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยของตนเอง และคนรอบข้าง ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี ซึ่ง สสส. มีบทบาทส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เชื่อว่านักเรียน นักศึกษา คุณครู อาจารย์ startup และ ภาคีเครือข่าย สสส. ที่ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ จะเป็นความหวังในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในอนาคตได้อย่างแน่นอน

 

 

 

          ขณะที่ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. จุดประกายการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านโครงการที่หลากหลาย และได้เริ่มโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้ชื่อ ‘ThaiHealth Inno Awards’ ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ในปีนี้ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมที่เป็นกลุ่มเด็กเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. เพิ่มอีก 2 กลุ่ม คือ บุคคลทั่วไป/Startup และภาคีเครือข่าย สสส. รวมทั้งสิ้น 290 ทีม จากทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ที่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน