งานมอบรางวัลหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18 และ ครั้งที่ 19

ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18 และ ครั้งที่ 19 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานมอบรางวัล

 

 

           นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” เป็นหนึ่งในโครงการ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน" ของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 19 ปี ตามปณิธานของบริษัทคือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” โดยคัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และสารคดี (ทั่วไป) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพ และสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองด้านการอ่าน การเขียน

 

 

        “โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นโครงการที่บริษัทมุ่งหวังให้เป็นเวทีซึ่งเชิดชูและเป็นกำลังใจให้นักเขียนไทย ได้พัฒนาฝีมือหรือผลิตผลงานที่มีคุณภาพ กระทั่งก้าวสู่ปีที่ 19 ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง และเป็นเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้เป็นหนทางของการพัฒนาคนนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของซีพี ออลล์ ในด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนที่ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพให้สังคมไทย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนและร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านการเขียนให้เติบโตต่อไป เพราะองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดจากการอ่านและผลงานเขียนที่มีคุณภาพเมื่อได้ออกสู่สังคม จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

 

 

        ทั้งนี้ ในปีนี้มีผลงานประเภทต่าง ๆ ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 215 ผลงาน โดยผลการ ตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 มีดังนี้   

        ประเภทกวีนิพนธ์  ชนะเลิศ “จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้” ของ “ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์” รองชนะเลิศอันดับ 1 “นาฏกรรมจำนรรจ์” ของ “ศิวกานท์ ปทุมสูติ” รองชนะเลิศอันดับ 2 “ดวงตากวี” ของ  “รินศรัทธา กาญจนวตี” และรางวัลยกย่องการสืบสานวรรณศิลป์ท้องถิ่น “ดอย ฟ้า นา แม่” ของ “วิลักษณ์ ศรีป่าซาง”

 

 

 

        ประเภทการ์ตูน ชนะเลิศ “WHALE HUNTERS (นักล่าวาฬ)” ของ “จเด็จ กำจรเดช” รองชนะเลิศอันดับ 1 “วิ่ง...สู่ชีวิตใหม่ : RUN FOR NEW LIFE ฉบับการ์ตูน” ของ “เรืองศักดิ์ ดวงพลา, THE DUANG และสุดใจ พรหมเกิด” และรองชนะเลิศอันดับ 2 “วันนี้คือวันตายของเจ้า! HAVE A GOOD DIE” ของ “PPONG” 

 

 

        ประเภทนวนิยาย ชนะเลิศ “รถไฟเที่ยวสุดท้ายจากพญาตองซู” ของ “สุมาตร ภูลายยาว”  รองชนะเลิศอันดับ 1 “เดฟั่น เรื่องเล่าของตระกูลคนเฆี่ยนเสือจากไทรบุรี” ของ “ศิริวร แก้วกาญจน์” และรองชนะเลิศอันดับ 2 “วินาทีไร้น้ำหนัก” ของ “วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ” 

 

 

        ประเภทรวมเรื่องสั้น ชนะเลิศ “สเปโร โซนาตา ท่วงทำนองแห่งความหวัง” ของ “รมณ กมลนาวิน” รองชนะเลิศอันดับ 1 “Family Comes First ด้วยรักและผุพัง” ของ “นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์” และ รองชนะเลิศอันดับ 2 “บ้านที่กลับไม่ได้” ของ “บุญเลิศ วิเศษปรีชา”

 

   

        ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ “ด.ช. ตุ้ม” ของ “สุรศักดิ์ กฤษณมิษ” ไม่มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 “เจ้าหนูผู้พิทักษ์แห่งเกาะลิบง” ของ “กิติศักดิ์ ศรีแก้วบวร”

 

 

        ประเภทสารคดี ชนะเลิศ “หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง” ของ “ชานันท์ ยอดหงษ์” รองชนะเลิศอันดับ 1 “มนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำ” ของ “กิตติศักดิ์ คงคา (นายพินต้า)”  รองชนะเลิศอันดับ 2 “2475 ราษฎรพลิกแผ่นดิน” ของ “นริศ จรัสจรรยาวงศ์” และหนังสือแนะนำ จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ “รักก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด” ของ “แพทย์หญิงดาริน จตุรภัทรพร และชิดชนก ชูช่วย”, “ส่องลายคราม สืบหาจีนกรุงศรีฯ” ของ “พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร”, “Nose Note บันทึกเรื่องกลิ่นจากปลายจมูก ฝนตกข้างบ้าน ถึงจักรวาลอันไกลโพ้น” ของ “กันต์นที นีระพล” และ “World War Tools สงครามโลกในสิ่งของ” ของ “มนสิชา รุ่งชวาลนนท์”

     

        ขณะที่ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์  ชนะเลิศ “ละไว้ในฐานที่คิดถึง” ของ “แทนชีวา” และรองชนะเลิศอันดับ 1 “เราอาจกลัวและเพรียกถามทางกลับบ้าน” ของ “ณรงค์ชัย แสงอัคคี”  ไม่มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำหรับ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดรวมเรื่องสั้น ไม่มีรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมี “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” ของ “นานาฮาระ ฮิเดยูกิ” ได้รองชนะเลิศอันดับ 2  ทั้งนี้ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดการ์ตูน และหมวดนวนิยายขนาดสั้น ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

 

 

        รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ทั้ง 6 ประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ รวม 4 หมวด คือ กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยายขนาดสั้น และรวมเรื่องสั้น ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป

        ซีพี ออลล์ ได้เตรียมเปิดรับผลงานจากนักเขียนและสำนักพิมพ์เข้าประกวดในครั้งที่ 20 ทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทกวีนิพนธ์  การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่างดำเนินการ) และเงินรางวัล 100,000 บาท (สำหรับรางวัลชนะเลิศ ยกเว้นประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2566  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrcpall.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2071-2903