กฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร          พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดย มี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายจำลักณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ นายสมชาย ฟูวงศ์เจริญ ประธานกรรมการ บริษัท ส.ศิลป์ (2521 )จำกัด MrChao Xianbo ประธานบริษัท QY Groups จำกัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงาน รวมยอดเงินกฐินทั้งสิ้นจำนวน 2,449,726.75 บาท