สิ่งแวดล้อมโลก = สิ่งแวดล้อมเรา

สิ่งแวดล้อมโลก = สิ่งแวดล้อมเรา

 

            “เดือนมิถุนายน” เป็นเดือนที่มี “วันสำคัญ” ซึ่ง “เกี่ยวข้อง” และมี “ความหมาย” ทั้งต่อ “โลก” และต่อ “เรา” มากมายหลายวัน

 

              เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน “วันดื่มนมโลก” เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม

 

              วันพุธแรกของเดือนมิถุนายนของทุกปี “วันวิ่งสากลโลก” หรือ “วันวิ่งโลก” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ออกมาเคลื่อนไหวร่างกาย หรือออกกำลังกาย

 

              5 มิถุนายน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” เพื่อสร้างความตื่นตัวในการร่วมมือและรับมือ กับ “วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมโลก” ที่หนักหน่วงขึ้นทุกขณะ

 

 

 

              8 มิถุนายน “วันมหาสมุทรโลก” หรือ “วันทะเลโลก” เพื่อเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลก หันมาใส่ใจและร่วมกัน “อนุรักษ์ท้องทะเล”

 

              8 มิถุนายน “วันเพื่อนสนิทสากล” เพื่อสื่อความรู้สึกจากใจ ถึงการมี “เพื่อนสนิท” ที่เป็น “กัลยาณมิตร”

 

              12 มิถุนายน “วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล” เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ถูกทารุณด้วยการใช้แรงงาน และยุติการกดขี่ หรือข่มขู่บังคับใช้แรงงานในเด็ก

 

              14 มิถุนายน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก” เพื่อระลึกถึง “ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์” แพทย์ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบ “หมู่โลหิต” ระบบ “เอบีโอ” เป็นครั้งแรก

 

              และเพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการ “บริจาคโลหิต”

 

              17 มิถุนายน “วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก” เพื่อให้ประชากรทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภาวะ “วิกฤติของโลก” โดยเฉพาะภาวะ “โลกร้อน” และการเปลี่ยนแปลงของ “สภาพภูมิอากาศ”

 

              20 มิถุนายน “วันผู้ลี้ภัยโลก” เพื่อให้กำลังใจ และระลึกถึงความเข้มแข็ง รวมทั้งความพยายามของผู้ลี้ภัย เพื่อหลีกพ้นจากไฟสงคราม , ความขัดแย้งทางความคิด , ความต่างทางศาสนา และ ฯลฯ

 

              22 มิถุนายน “วันป่าฝนโลก” เพื่อให้เห็นความสำคัญ และความสวยงามของป่าฝน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการร่วมอนุรักษ์ และรักษาป่าฝน เพื่อช่วยยับยั้งปัญหา “โลกร้อน”

 

              โดยเราสามารถช่วยกันได้หลายวิธี เช่น การศึกษาความสำคัญของป่า , ปลูกต้นไม้ , ไม่ตัดไม้ทำลายป่า , ปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นฟู , ไม่สนับสนุนสินค้าที่เป็นการทำลายป่า และ ฯลฯ

 

              26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และการค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึง “ยาเสพติด”

 

              ข้างต้นนี้ เป็นบางส่วนของ “วันสำคัญ” ซึ่ง “เกี่ยวข้อง” และมี “ความหมาย” ทั้งต่อ “โลก” และต่อ “เรา”

 

              เป็น “ความหมาย” ซึ่งสำคัญอย่างยิ่ง ต่อ “โลก”

 

              และเป็น “ความหมาย” ซึ่งสำคัญอย่างยิ่ง ต่อ “เรา”

 

            “ความหมาย” ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ล้วนเป็น “ความหมาย” ที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งต่อ “สิ่งแวดล้อมโลก” และต่อ “สิ่งแวดล้อมเรา”

 

            เพราะ “สิ่งแวดล้อมโลก” = “สิ่งแวดล้อมเรา” และทั้งหมดนี้ ต้องอยู่ร่วมกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน...

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

//..........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//..........................