พช. ติดตามงาน บจก.ประชารัฐฯ จ.มหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

กรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐฯ จ.มหาสารคาม เร่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งยั่งยืน

          นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายร่องกี้ พลเยี่ยม ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมให้ข้อมูล

 

 

 

          นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐ ฯ และศึกษาข้อมูลกลุ่มเกษตรกรร่วมกับคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ในครั้งนี้ บริษัทประชารัฐฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือและส่งเสริมช่องทางการตลาด รวมถึงดำเนินการประสานงานกับส่วนราชการ และภาคเอกชน ในด้านต่างๆ ทำให้เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตสินค้าแปรรูป มีช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการส่งออกสินค้า ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความยั่งยืน

 

 

          “กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านงัวบา หมู่ที่ 1 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม บริษัทประชารัฐฯ ได้ช่วยส่งเสริมช่องทางการตลาดและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเฉลี่ยกว่า 100,000บาท/ปี ขณะที่กลุ่มผู้ปลูกมันแกวและไชเท้า บ้านพงโพด หมู่ที่ 5 และบ้านพงโพด หมู่ที่ 5 บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ต.หนองสิม อ.บรบือ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP และได้มีการประสานฝ่ายการตลาดบริษัทแม็คโคร เพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ่านบริษัทประชารัฐฯ ส่วนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก บ้านเหล่าค้อใหม่ หมู่ที่ 12 ต.ปอพาน อ.นาเชือก บริษัทประชารัฐได้ช่วยเหลือและสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถส่งออก และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในการรับซื้อมะม่วงมหาชนกกระจายสินค้าสู่ประชารัฐจังหวัดในภาคใต้ ทำให้เกษตรกรฟื้นตัว ขายได้ในราคาที่สูงกว่าพ่อค้าคนกลางไปรับซื้อ อีกทั้งยังส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลผลิตด้านการเกษตรให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชนมากยิ่งขึ้นผ่านการประกวด Misterglobal International ที่ใช้เวทีของจังหวัดมหาสารคามเป็นสถานที่ประกวด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้มีการเผยแพร่และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น” รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว