ประกวด ‘เรื่องสั้น - กวีนิพนธ์’ รางวัล ‘มติชนอวอร์ด’ กลับมาแล้ว !!

ประกวด ‘เรื่องสั้น - กวีนิพนธ์’ รางวัล ‘มติชนอวอร์ด’ กลับมาแล้ว !!

 

              “มติชนสุดสัปดาห์” เชิญร่วมประกวด “เรื่องสั้น – กวีนิพนธ์” รางวัล “มติชนอวอร์ด 2022” ส่งผลงานแต่ละประเภทได้ 1 คน 1 ผลงาน เปิดรับ 1 พ.ค. -30 มิ.ย.65

 

              “เติมพลังเขียน เสริมพลังอ่าน มติชนสุดสัปดาห์เชิญร่วมประกวดเรื่องสั้น – กวีนิพนธ์ มติชนอวอร์ด 2022

 

              กติกา

             

              ประเภทเรื่องสั้นทั่วไป

              1. ไม่จำกัดรูปแบบและเนื้อหา พิมพ์เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร 16 point

              2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น รวมทั้งไม่เคยเผยแพร่ในสื่อรูปแบบใดมาก่อน

              3. ไม่จำกัดคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งอายุ วัย เพศ ระดับการศึกษา และภูมิลำเนา ผู้ส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่เกิน 1 คน ต่อ 1 เรื่อง

              4. เปิดรับสมัครเรื่องสั้นที่จะเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

              5. เรื่องสั้นที่เข้ารอบจะได้รับการตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ ตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565

              6. คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดรอบสุดท้าย เดือนธันวาคม 2565

              7. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

              ประเภทกวีนิพนธ์

              1. ไม่จำกัดรูปแบบและเนื้อหา จะมีฉันทลักษณ์หรือไม่มีฉันทลักษณ์ก็ได้ พิมพ์เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 ขนาดอักษร 16 point

              2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น รวมทั้งไม่เคยเผยแพร่ในสื่อรูปแบบใดมาก่อน

              3. ไม่จำกัดคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งอายุ วัย เพศ ระดับการศึกษา และภูมิลำเนา ผู้ส่งกวีนิพนธ์เข้าประกวดสามารถส่งกวีนิพนธ์ได้ 1 บทประพันธ์ต่อ 1 คน

              4. เปิดรับสมัครกวีนิพนธ์ที่จะเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

              5. กวีนิพนธ์ที่เข้ารอบจะได้รับการตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ ตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565

              6. คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดรอบสุดท้าย เดือนธันวาคม 2565

              7. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

              วิธีการส่งประกวด

              ผู้ส่งเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์เข้าประกวด สามารถส่งผลงาน พร้อมระบุนามปากกา ชื่อ-นามสกุล จริง และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ มาได้ 2 ทาง คือ

              1 อีเมล์ weekly_shortstory@hotmail.com เขียนหัวข้ออีเมล์ ว่า “ประกวดเรื่องสั้น / กวีนิพนธ์”

              2 หรือ ส่งผลงานทางไปรษณีย์ มาที่ กองบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์ เลขที่ 12 เทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 วงเล็บมุมซองว่า (ประกวดเรื่องสั้น / กวีนิพนธ์)

 

              รางวัล

              1. รางวัลเรื่องสั้นทั่วไป ชนะเลิศ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 30,000 บาท รางวัลชมเชย 10,000 บาท

              2. รางวัลกวีนิพนธ์ชนะเลิศ 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 20,000 บาท รางวัลชมเชย 10,000 บาท

 

 

 

              สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

              มติชนสุดสัปดาห์ โทร 02-589-0020 ต่อ 2306 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.

 

              หรือ inboxhttps://www.facebook.com/matichonweekly/

 

//.................

              CR : มติชนสุดสัปดาห์

//.................