ประกาศแล้ว! ผลงานเข้ารอบประกวดลายผ้า Cultural Textile Awards 2022

สวธ. เผยรายชื่อ 24 ผลงาน ผ่านเข้ารอบการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากล ประจำปี 2565 จาก 120 ผลงาน 

        นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในกิจกรรมการประกวดออกแบบ ลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา (Cultural Textile Awards 2022) ภายใต้โครงการพัฒนา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจำปี 2565 ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ จัดขึ้นโดยนำแนวคิด “การเดินทางแห่งประสบการณ์ A Humble Journey” องค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2 (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023) มาใช้เป็นแนวคิดหลักในการประกวดครั้งนี้

 

 

        นายชาย เปิดเผยต่อว่า ในครั้งนี้มีนิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากถึง 120 ผลงาน ในการประกวด 3 ประเภท ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และสิ่งทอสร้างสรรค์ ซึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานรอบแรก จากความสอดคล้องกับแนวคิดหลักของการประกวด ความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้มรดกภูมิปัญญาในท้องถิ่น ความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความน่าสนใจของเทคนิคและการเลือกใช้วัสดุ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานและความเป็นไปได้ในการผลิตผลงานจริง เหลือประเภทละ 8 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 24 ผลงาน

 

 

 

       

        ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ ต้องดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานจากแบบร่างเป็นผลงานจริง โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินหาผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ต่อไป