“ย่านฝรั่งในบางกอก” เชื่อมโยงมิติการต่างประเทศวัฒนธรรม

กต.นำคณะสำรวจ “ย่านฝรั่งในบางกอก” ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านประวัติศาสตร์และการต่างประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายการทูตวัฒนธรรมให้ปรากฏในวงกว้าง 

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์และการต่างประเทศของไทย ในด้านความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับมิติด้านการต่างประเทศวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและศิลปะ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงรัชกาลที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร 

 

 

 

 

 

คณะเดินทางตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า (MINE Smart Ferry)  ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ วัดราชาธิวาสวิหาร โบสถ์ซานตาครูส ย่านกุฎีจีน โบสถ์กาลหว่าร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย และโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลากหลายมิติ  โดยเฉพาะการดำเนินความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความเป็นพหุสังคมวัฒนธรรม

 

 

 

 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนนำไปสู่ความร่วมมือในการเผยแพร่วัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทย และสร้างความนิยมไทยให้มากขึ้น