SEASONS CHANGE ฤดูกาลสร้างความสุข

SEASONS CHANGE ฤดูกาลสร้างความสุข

 

         ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือ ไม่ว่าอย่างไร “สรรพสิ่ง” ย่อมต้องมี “ความเปลี่ยนแปลง” เสมอ

 

         จากดีไปสู่ร้าย จากร้ายไปสู่ดี

 

         จากมีไปสู่ไม่มี จากไม่มีไปสู่มี

 

         จากสุขไปสู่ทุกข์ จากทุกข์ไปสู่สุข

 

         ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ เป็นไปตาม “กฎ” ของ “ความเปลี่ยนแปลง”

 

         เป็น “ความเปลี่ยนแปลง” ของ “สรรพสิ่ง” โดยไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน

 

 

         นี่เช่นเดียวกับ “ความเปลี่ยนแปลง” ของ “ฤดูกาล” ที่ทำหน้าที่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน เพื่อเคลื่อน “วันเวลา” ไปข้างหน้าโดยไม่หยุดยั้ง

 

         จากร้อนไปสู่ฝน จากฝนไปสู่หนาว และจากหนาวมาสู่ร้อน

 

         “ฤดูกาล” ทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ เพื่อขับเคลื่อน “ความเปลี่ยนแปลง” ของ “สรรพสิ่ง”

 

         แม้ว่า “ฤดูกาล” จะคล้อยเคลื่อนเปลี่ยนไป ไม่เป็นไปตาม “ฤดูกาล” เหมือนเช่นที่ผ่านมาก็ตาม

 

         แต่นี่ก็คือ “ความเปลี่ยนแปลง” ของ “สรรพสิ่ง”

 

         เป็น “อนิจลักษณ์” อันหมายถึง “ความไม่เที่ยง” ที่เริ่มจาก “เกิดขึ้น” ไปจนถึง “ตั้งอยู่” กระทั่ง “ดับไป” เพื่อ “เกิดขึ้น” ครั้งใหม่ หมุนเวียนเป็นวงรอบในวัฏจักรแบบเดิม

 

         “คำตอบ” ของ “ฤดูกาล” ที่แท้แล้วก็คือ “คำตอบ” ของ “ความเปลี่ยนแปลง”

 

         “คำถาม” ก็มีเพียงว่า เมื่อ “คำตอบ” ที่แท้เป็นเช่นนี้ ทั้ง “โลก” และทั้ง “เรา” ควรที่จะตั้ง “คำถาม” ต่อ “ปรากฏการณ์” ทั้งหลาย ที่ “เกิดขึ้น ตั้งอยู่” และ “ดับไป” อย่างไร

 

         ความจริงก็คือ คำตอบทั้งหลายอยู่ที่ตัวเราเอง !

 

 

 

         แน่นอนว่า ทั้ง “โลก” และทั้ง “เรา” ล้วนอยู่ภายใต้ “กฎ” ของ “ความเปลี่ยนแปลง”

 

เช่นเดียวกันกับ “ฤดูกาล” ที่เคลื่อนตัวหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน “วันเวลา” โดยไม่มีอะไรหยุดยั้ง “ความเปลี่ยนแปลง” ได้

 

         ชัดเจนว่า ทั้ง “โลก” และทั้ง “เรา” ไม่อาจหยุดยั้ง “ความเปลี่ยนแปลง” ได้

 

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทั้ง “โลก” และทั้ง “เรา” ไม่สามารถที่จะ “เรียนรู้” และ “ทำความเข้าใจ” กับ “ความเปลี่ยนแปลง” ที่ “เกิดขึ้น - ตั้งอยู่” และ “ดับไป”

 

         ความจริงก็คือ คำตอบทั้งหลายอยู่ที่ตัวเราเอง !

 

         ไม่ว่าจะ ดี , ร้าย , มี , ไม่มี , สุข , ทุกข์ และ ฯลฯ ทั้ง “โลก” และทั้ง “เรา” ล้วนสามารถที่จะ “เรียนรู้” และ “ทำความเข้าใจ” ได้ทั้งสิ้น

 

         ถ้า “ฤดูกาล” คือ “ความเปลี่ยนแปลง” ที่ต้องมาถึง ทั้ง “โลก” และทั้ง “เรา” ก็สามารถทำให้ “ความเปลี่ยนแปลง” ที่มาถึง เป็น “ฤดูกาล” ของ “โลก” และของ “เรา” ได้

 

         “คำตอบ” ทั้งหลายอยู่ที่ตัวเราเอง เช่นเดียวกับ “ความสุข” ทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวเราเอง

 

         ความจริงก็คือ ไม่ว่า “ฤดูกาล” ใด ก็สามารถ “สร้างความสุข” ได้

 

         เพราะถึงที่สุดแล้ว “ความสุข” ก็อยู่รอบตัวเรานี่เอง...

 
สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ


//........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//........................