ชวนประกวดเรียงความ “สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด – 19”

รัฐสภาร่วมเฉลิมฉลอง “วันแห่งประชาธิปไตยสากล” (International Day of Democracy) เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เรียงความร่วมประกวดหัวข้อ “สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิไตยในวิกฤตโควิด – 19”

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการบริหารชมรมสมาชิกรัฐสภา โดยคณะอนุกรรมการประกวดเรียงความและวีดิทัศน์ เพื่อเฉลิมฉลอง “วันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democrag)” ได้ประกาศเปิดรับผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งในเรื่องสิทธิหน้าที่ ความเสมอภาค ความรับผิดชอบต่อสังคมและความร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันบรรเทาปัญหาวิกฤต การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย โดยการเขียนเรียงความ และเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยให้งานเขียนเป็นสื่อกลางในการพัฒนาสำนึกประชาธิปไตยของเยาวชน 

          การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน และประเภทนิสิต นักศึกษา โดยรางวัลของทั้ง 2 ประเภท ประกอบด้วย

          ระดับดีเด่น 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลจากประธานสภาผู้แทนราษฏร และทุนการศึกษา 5,000 บาท

          ระดับดีมาก 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลจากประธานสภาผู้แทนราษฏร และทุนการศึกษา 3,000 บาท

          ระดับดีมาก 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลจากประธานสภาผู้แทนราษฏร และทุนการศึกษา 3,000 บาท

          รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากประธานสภาผู้แทนราษฏร

 

          ผู้ส่งผลงานมีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวดได้คน 1 ผลงาน เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะอนุกรรมการฯ, โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ กลุ่มงานกิจการทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซอง “การประกวดเรียงความ” หรือทางอีเมล essay@parliament.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2242 59000 ต่อ 5241-2542 | ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวด