เปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ พ.ศ. 2565

กรมการปกครองเปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) ระหว่างวันที่ 18 ต.ค. – 6 ธ.ค. 64

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ. 1443) โดยผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ สามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอทุกแห่ง หรือลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พร้อมชำระเงินประกันการเดินทางล่วงหน้าเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จริง ในอัตราคนละ 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2564

 

 

           ผู้ประสงค์ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้จาก >>> รายชื่อผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาต

           ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์แล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ https://hajthailand.dopa.go.th/ หัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน”

           ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับคืนเงินประกันการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง (วังไชยา) เลขที่ 442 ถนนนครสวรรค์แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2282 1461 ต่อ 110 , 063-904-1562 หรือทาง Facebook เพจ “กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์”

           ดาวน์โหลด “หนังสือแสดงความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์”