ประกวดวรรณกรรม ‘มนุษย์สัมผัสมนุษย์’ ประเภท ‘เรื่องสั้น – เรื่องเล่า – บทกวี’

ประกวดวรรณกรรม มนุษย์สัมผัสมนุษย์ประเภท เรื่องสั้น เรื่องเล่า บทกวี

 

         “กองทุนศรีบูรพา - กองทุน ศ.คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร” และ “คณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง” จัดโครงการประกวดวรรณกรรม มนุษย์สัมผัสมนุษย์ ประเภท “เรื่องสั้น เรื่องเล่า บทกวี” ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค.64

             

         โครงการประกวดวรรณกรรม มนุษย์สัมผัสมนุษย์

โดย กองทุนศรีบูรพา และกองทุนศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร และคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

--------------

 

หลักการและเหตุผล

 

 สืบเนื่องจากสภาพชีวิต เศรษฐกิจ  การเมืองและความเป็นไปของผู้คนในสังคมไทยมิได้ก้าวเดินไปข้างหน้าเท่าที่ควร ซ้ำร้ายยังมีสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ๑๙ เข้ามาซ้ำเติม ทำให้เกิดปัญหา ความเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ความทุกข์ปรากฏรูปทั้งภายนอก และไม่ปรากฏรูปแต่อยู่ภายใน  ความปริวิตก ความกังวลต่อสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆท่วมท้น  คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา และกองทุนศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร  ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเข้ามาช่วยเยียวยาจิตใของผู้คนในสังคมทุกเพศ ทุกวัยในสถานการณ์นี้  แม้จะเป็นเพียงกลุ่มหรือชุมชนเล็ก ๆ แต่ก็ขอมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง  โดยยึดถือหลักการดูแลคนอื่นในสังคมเท่าที่จะสามารถทำได้   กองทุนทั้งสองจึงจัดทำโครงการประกวดวรรณกรรม มนุษย์สัมผัสมนุษย์ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

วัตถุประสงค์

 

๑.เพื่อร่วมแบ่งปันและเยียวยาความรู้สึกของผู้คนที่กำลังประสบปัญหาความทุกข์ในสถานการณ์ปัจจุบัน

๒.เพื่อให้ผู้มีความทุกข์ หรือได้สัมผัสเห็นความทุกข์ได้คลี่คลายปัญหาผ่านตัวอักษรในรูปของงานวรรณกรรม

๓.เพื่อใช้วรรณศิลป์เยียวยาความทุกข์

๔.เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสุนทรียวรรณศิลป์ขึ้นในสังคม

 

การดำเนินการ

 

จัดประกวดวรรณกรรม  มีรายละเอียด ดังนี้

 

๑.หัวข้อการประกวด มนุษย์สัมผัสมนุษย์โดยให้ตั้งชื่อใหม่

 

๒.ประเภทการประกวด  เป็น ๒ ประเภทคือ

๒.๑. ประเภทร้อยแก้ว ให้เขียนเป็น เรื่องเล่า หรือ เรื่องสั้น ขนาดความยาว ไม่เกิน ๓ หน้า

๒.๒. ประเภทกวีนิพนธ์ ให้เขียนเป็น กวีนิพนธ์ มีฉันทลักษณ์ก็ได้ ไม่มีฉันทลักษณ์ก็ได้ ประเภทฉันทลักษณ์ความยาวไม่เกิน ๖ บท ประเภทไม่มีฉันทลักษณ์ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้า

 

๓.คุณสมบัติของงาน

๓.๑  เขียนเป็นภาษาไทย

๓.๒  สร้างสรรค์ขึ้นเอง  ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น   กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  กองทุนฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที

๓.๓  เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน แม้แต่โลกออนไลน์

๓.๔   ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล

๓.๕   ผู้เขียนคนเดียวมีสิทธิ์ส่งได้มากกว่า ๑ เรื่อง

 

๔.รางวัล รางวัลมีทั้งหมด ๑๐ รางวัล ได้แก่

๔.๑ รางวัลชนะเลิศ  ประเภทละ ๑ รางวัล  รางวัลละ ๕,๐๐๐.-บาท

๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ประเภทละ ๑ รางวัล รางวัลละ  ๓,๐๐๐.-บาท

๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับสอง  ประเภทละ ๑ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐.-บาท

๔.๔ รางวัลชมเชยรางวัล  ๑,๐๐๐.-บาท  ประเภทละ  ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐.-บาท

ทุกรางวัลได้รับเกียรติบัตรกำกับด้วย

 

๕.หลักเกณฑ์การส่ง

๕.๑ ส่งต้นฉบับทางอีเมล์ ได้ที่ jintana.edufund@gmail.com

๕.๒ กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุล พร้อมอีเมลที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย

๕.๓ หมดเขตการส่งต้นฉบับในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

๖. การประกาศผลและการมอบรางวัล

ประกาศผลในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่าน เพจกองทุนศรีบูรพา และ เพจกองทุนศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร และมีการจัดงานเสวนาการมอบรางวัลออนไลน์  โอนเงินรางวัลผ่านธนาคาร และส่งมอบเกียรติบัตรทางไปรษณีย์

 

คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพา

และกองทุนศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร

 ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

//...............

              CR : กองทุนศรีบูรพา

//...............