ประกาศแล้ว !!! รางวัลพานแว่นฟ้า 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวผลการตัดสิน การประกวดวรรณกรรม “รางวัลพานแว่นฟ้า” ประจำปี 2564 และรางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศ 

           นางพรพิศ  เพชรเจริญ  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2564 พร้อมด้วย นางชมัยภร  บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 ศาสตราจารย์รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยแก้ว สำนักศิลปกรรม ปี 2563 รองศาสตราจารย์ตรีศิลป์  บุญขจร อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2564 แถลงข่าวผลการตัดสินวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ณ อาคารรัฐสภา และผ่านโปรแกรม Zoom โดยในปีนี้ เรื่องสั้น “มือเย็น” ของ วัฒน์  ยวงแก้ว  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี “หมู่บ้านปลาเหิรลม” ของ ปราสาทหิน  พันยอด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบทกวี    

           ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2564 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 1,000 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น จำนวน 403 ผลงาน และบทกวี จำนวน 597 ผลงาน

           การพิจารณาตัดสินแบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบแรก โดย คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง รอบที่ 2 โดย คณะอนุกรรมการคัดเลือก และ ตัดสินรอบสุดท้าย โดย คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตัดสินผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลการตัดสินมีดังนี้

 

           ประเภทเรื่องสั้น 

 

           รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “มือเย็น” โดย วัฒน์  ยวงแก้ว 

          

           รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่

                    1. ผลงานเรื่อง “นาฏกรรมบนผืนน้ำในค่ำคืนที่เสียงนั้นเลือนหายไป”             

                        โดย วสุวัต 

                    2.ผลงานเรื่อง “ประชาธิปไตยที่อยู่ในกล่อง”

                        โดย วรารัฐ  วจนะวิศิษฏ์ 

 

           รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา  และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่  

                    1.ผลงานเรื่อง “กุญแจสำรอง”             

                        โดย พยุงศักดิ์  แบบอย่าง

                    2. ผลงานเรื่อง “คนละโลกเดียวกัน”              

                        โดย โต้หมู 

                    3.ผลงานเรื่อง “ย้อนกลับไปดูภาพ VAR กันอีกครั้ง”

                        โดย มิ่งมนัสชน จังหาร  

                    4.ผลงานเรื่อง “ลึกลงไปใต้ระดับพื้นดิน”

                        โดย อุเทน  พรมแดง

                    5. ผลงานเรื่อง “สเปโร โซนาตา (บทเพลงของคนจร)”              

                        โดย รมณ  กมลนาวิน 

                    6.ผลงานเรื่อง “สะพานสองฝั่ง”

                        โดย แพรพลอย  วนัช 

                    7. ผลงานเรื่อง “หนึ่งกิโลเมตรโดยประมาณ”

                        โดย ปรัชญา  พงษ์พานิช 

                    8. ผลงานเรื่อง “หลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตย”

                        โดย น.ว.ก. 

                    9. ผลงานเรื่อง “เหลี่ยมหลอก”

                        โดย ถนอม  ขุนเพ็ชร์

                   10. ผลงานเรื่อง “องก์ที่ 3”           

                        โดย วุฒินันท์  ชัยศรี 

 

           ประเภทบทกวี

          

           รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “หมู่บ้านปลาเหิรลม” โดย ปราสาทหิน  พันยอด 

 

           รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่

                    1. ผลงานเรื่อง “เกมกลกองเรือแห่งเชื้อโรค”

                        โดย ขุนอัสดง  ไพรวัลย์ 

                    2.ผลงานเรื่อง “บ้านของขวดนม”

                        โดย องอาจ  สิงห์สุวรรณ 

           รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา  และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่ 

                    1. ผลงานเรื่อง “คลื่นประชาธิปไตย”

                        โดย ทัศนบุรินทร์ 

                    2. ผลงานเรื่อง “จดหมายเปิดผนึก”

                        โดย อนนท์  ประสงค์มณี

                    3. ผลงานเรื่อง “ทางของเรา – เงาของใคร – ในวังวน”       

                        โดย ภานุวัตร  ขุนปราบ

                    4.ผลงานเรื่อง “ในร้านข้าวมันไก่” 

                        โดย เทิดไท  นามแทน 

                    5. ผลงานเรื่อง “ประชาธิปไตยสุจริต”

                        โดย ชูชาติ  ครุฑใจกล้า

                    6. ผลงานเรื่อง “ภาพที่เห็นกับความเป็นไป”    

                        โดย วศินี 

                    7. ผลงานเรื่อง “ภาพสีน้ำ”

                        โดย ปณิธิ  ภูศรีเทศ

                    8. ผลงานเรื่อง “หนังแก้บน”

                        โดย ธาร  ธรรมโฆษณ์

                    9. ผลงานเรื่อง “หนูอยากเป็นขบถ”

                        โดย ฮีดายะห์  เบ็ญโกบ

                   10.ผลงานเรื่อง “อัตวินิบาตกรรมของนักการเมือง”

                        โดย พัฒนะ  ปฐมพงศ์ 

 

           ในการนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษของรางวัลพานแว่นฟ้า คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า 2564 เห็นสมควรมอบ "รางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศ" ให้กับผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่า สมควรแก่การเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกเร้าหรือเป็นแรงบันดาลใจแก่นักเขียนและผู้รักประชาธิปไตยในสังคมไทย โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเลือกสรรผลงานวรรณกรรมให้ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

 

           1. ความฝันของนักอุดมคติ โดย หม่อมราชวงศ์นิมิตรมงคล  นวรัตน       

           2. ระย้า โดย สด  กูรมะโรหิต     

           3. แผ่นดินนี้ของใคร โดย ศรีรัตน์  สถาปนวัฒน์

           4. เขาตะโกนหานายกรัฐมนตรี โดย อิศรา  อมันตกุล     

           5. แผ่นดินเดียวกัน โดย รพีพร (สุวัฒน์  วรดิลก)

           6. เพียงความเคลื่อนไหว โดย เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  

           7. เจ้าขุนทอง โดย สุจิตต์  วงษ์เทศ  

           8. ขุนทอง...เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง โดย อัศศิริ  ธรรมโชติ

           9. คนคนนี้แหละคน โดย รวี  โดมพระจันทร์ (ยุทธพงศ์  ภูริสัมบรรณ)  

           10. ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย โดย เสกสรรค์  ประเสริฐกุล

 

           ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ในช่วงเดือนกันยายน 2564 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามรับชมพิธีมอบรางวัลดังกล่าวทางเพจ Facebook “รางวัลพานแว่นฟ้า” หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5491-92 ในวันและเวลาราชการ