ราชกิจจาฯ ประกาศ “ฟ้าทะลายโจร” ในบัญชียาหลักฯ รักษาโควิด 19

ราชกิจจาฯ ประกาศ “ฟ้าทะลายโจร”  ทั้งยาสารสกัดและยาจากผง แบบแคปซูลและเม็ด อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยระบุว่า เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาให้ได้รับการต่อยอดโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกลไกการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อให้บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

 

          ทั้งนี้บัญชียาหลักฯ ดังกล่าว ได้ระบุรายการที่เกี่ยวข้องกับ “ฟ้าทะลายโจร” จำนวน 3 รายการ ดังนี้

 

 

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา