เปิดรับแล้ว ‘รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 5’ หัวข้อ ‘หนึ่งชีวิตคำนึง’

เปิดรับแล้ว รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 5’ หัวข้อ หนึ่งชีวิตคำนึง

 

         “รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 5” ประจำปี 2564 เปิดรับผลงาน “กลอนสุภาพ - ความเรียง” ระดับนักเรียนและประชาชน หัวข้อ “หนึ่งชีวิตคำนึง” ชิงเงินรางวัลและโล่พระราชทาน ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค.2564

 

การประกวดวรรณกรรมรางวัล วรรณศิลป์อุชเชนีครั้งที่ ๕ (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

 

รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

หัวข้อการประกวดวรรณกรรมรางวัล วรรณศิลป์อุชเชนี”: “หนึ่งชีวิตคำนึง”

 

 

ประเภทการประกวด

 

         ๑. ประเภทกลอนสุภาพ

-ระดับนักเรียน

-ระดับประชาชน

 

๒. ประเภทความเรียง

-ระดับนักเรียน

-ระดับประชาชน

 

ระดับนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่่เรียนอยู่ในสถานศึกษา

ระดับประชาชน หมายถึง บุคคลทั่่วไป , นักศึกษา

 

รางวัลการประกวด

 

-รางวัลชนะเลิศ

ประเภทละ ๑ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ

เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี  และใบประกาศเกียรติคุณ

 

-รางวัลชมเชย

ประเภทละ ๒ รางวัล โดยมีการประกวดใน ๒ ระดับ

เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

เอกสารการประกวด

 

-ประเภทกลอนสุภาพ

ความยาว ๖ ๑๐ บทส่งผลงาน

เป็นตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ หรือลายมือเขียน

 

-ประเภทความเรียง

ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A

ส่งผลงานเป็นตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น

 

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 

Download แบบฟอร์มสำหรับส่งผลงาน ให้ถูกระดับและประเภท

 

เพื่อให้เอกสารผลงานการประกวดเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถ Download แบบฟอร์มสำหรับส่งผลงานได้จาก Website โดยกรุณา Download เอกสารให้ตรงกับระดับ และประเภทที่ท่านสมัครไว้ เนื่องจากในแบบฟอร์มมีระบุระดับและประเภทไว้เพื่อประโยชน์ในการรับผลงานและคัดเลือก

 

ส่งผลงาน

             

ท่านสามารถส่งผลงานได้ โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น คือ

             

๑. ทาง E-mail : eugenie@csct.or.th  

ท่านสามารถส่งผลงานได้ โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น คือ

๑. ทาง E-mail : eugenie@csct.or.th โดยส่งเป็น ๑. File PDF ๒. File Word (ต้องส่งให้ครบทั้ง ๒ รูปแบบ) กรุณาใส่ชื่อหัวข้อ E-mail “ส่งผลงาน (ตามด้วยชื่อ และ นามสกุล)เช่น ส่งผลงาน นายวฤทธิ์ แสงทอง” **แนะนำให้ส่งทาง Email ดีที่สุด

             

๒. ทาง จดหมาย หรือด้วยตนเองโดยพิมพ์เป็นเอกสาร

จัดส่งที่...

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

๑๒๒/๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

 

* สิ้นสุดส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยยึดหลักฐานจากประทับเวลาส่ง Email และ ประทับตราไปรษณีย์สำหรับการส่งทางจดหมาย

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของต้นฉบับผลงานในทุกประเภท

๑. ไม่จำกัดเพศ ส่วนอายุของผู้เขียนขึ้นอยู่กับระดับการประกวดที่ระบุ

         ๒. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

         ๓. เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น รวมทั้งตั้งชื่อเรื่องที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

         ๔. ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท

         ๕. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า ๑ ประเภท (ประเภทละไม่เกิน ๑ ชิ้นงาน)

         ๖. ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวหนังสือ ๑๖ พอยท์, Font Cordia New จัดหน้ากระดาษเว้นด้านละ ๒.๕๔ เซนติเมตร ส่งเป็น File PDF และ Word อนุญาตให้ส่งต้นฉบับลายมือเขียนได้เฉพาะประเภทกลอนสุภาพ

         ๗. ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสาร

         ๘. หลังจากประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดฯ จะไม่ส่งคืนต้นฉบับ

         ๙. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานนั้นไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล

         ๑๐. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

         ๑๑. ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานเป็นของผู้จัดงาน และเจ้าของผลงานร่วมกัน

         ๑๒. กติกาเฉพาะของแต่ละประเภท

ก.ประเภทกลอนสุภาพ ความยาว ๖-๑๐ บท

ข.ประเภทความเรียง ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A

 

ขั้นตอนการจัดประกวด

         -เปิดรับผลงาน

         ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

         -สิ้นสุดการรับผลงาน

         ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

         -คณะกรรมการคัดกรองผลงาน

         ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

         -คณะกรรมการตัดสินผลงาน

         ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

         -ประกาศผลผู้เข้ารอบ ทางเว็บไซต์

         ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

-พิธีมอบรางวัล วรรณศิลป์อุชเชนี

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

ติดต่อสอบถามได้ที่...

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ชั้น ๘ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

๑๒๒/ ๑๑ ซอยนนทรี ๑๔ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

โทร. ๐-๒๖๘๑-๓๙๐๐ ต่อ ๑๘๐๑

โทรสาร. ๐-๒๖๘๑-๕๔๐๑

 

ผู้ประสานงานโครงการ (ส่วนการส่งผลงาน)

คุณวิริญ โพธิ์มัฉฉา โทร. ๐๘๒-๙๓๑-๑๕๑๙

กรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘:๓๐ ๑๗:๐๐ น.

 

//.................

              CR : รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี

//.................