“ซีไรต์” ประกาศขยายระยะเวลาส่งประกวด “นวนิยาย”

รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ “ซีไรต์” ประกาศขยายระยะเวลาการส่งประกวดวรรณกรรมประเภท “นวนิยาย” จากเดิม 31 พฤษภาคม เป็น 30 มิถุนายน 2564 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ “รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน” หรือ “ซีไรต์” (www.seawrite.com) เผยแพร่ประกาศขยายเวลาการรับผลงานเข้าร่วมประกวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

          ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ได้ประกาศรับผลงานวรรณกรรมประเภท “นวนิยาย” เพื่อเข้าประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2564 และกำหนดวันสิ้นสุดการรับผลงานไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

          ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19  ในประเทศไทยอีกครั้ง ทั้งยังแพร่กระจายและทวีความรุนแรงมากกว่าครั้งที่ผ่าน ๆ มา ส่งผลให้ที่ทำการรวมถึงสถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดทำการ หรือลดระดับการให้บริการลง

          คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) จึงเห็นสมควรเลื่อนกำหนดการส่งผลงานประเภท “นวนิยาย” เพื่อเข้าร่วมประกวดประจำปี 2564  ออกไปถึงวันที่  30  มิถุนายน พ.ศ. 2564  โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ตีพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  และไม่เคยส่งเข้าประกวดรางวัลซีไรต์ในรอบ “นวนิยาย” มาก่อน และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

 

          1. เป็นผลงานวรรณกรรม ประเภท “นวนิยาย”  เขียนด้วยภาษาไทย

          2. เป็นผลงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น

          3. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

          4. เป็นผลงานที่ตีพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และไม่เคยส่งประกวดรางวัลซีไรต์ในรอบ “นวนิยาย” มาก่อน ทั้งนี้ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่ถูกต้อง

          5. ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

 

          ผู้มีสิทธิ์ส่งวรรณกรรมประเภทนวนิยายเข้ารับการพิจารณา ได้แก่ องค์กรและสถาบัน สำนักพิมพ์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์ และบุคคลทั่วไป  การส่งประกวดสามารถทำได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 

          1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/dskWVxaW2rjc9qsN9 หรือ

 

          2. พิมพ์แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดจาก https://bit.ly/3m8JixZ แล้วกรอกข้อมูล หรือ

 

          3. เขียนจดหมายแสดงความจำนงส่งผลงานเข้าประกวด

 

          และส่งหนังสือที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวน 16 เล่ม ไปยัง คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ  เลขที่ 48  ถนนเจริญกรุง 40  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

          โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.seawrite.com  และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล  seawritethailand@gmail.com

 

          ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

          คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2564