เลื่อนจัดงาน “วันนักเขียน” เลี่ยงโควิด-19

สมาคมนักเขียนฯ ประกาศแจ้งเลื่อนจัดงาน “วันนักเขียน” 5 พ.ค. 64 ออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย

           สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เผยแพร่ประกาศเลื่อนจัดงาน “วันนักเขียน” 5 พฤษภาคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

           ประกาศสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

           เรื่อง เลื่อนการจัดงานวันนักเขียนประจำปี 2564

           ในวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันนักเขียน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจะจัดงานทำบุญและงานพบปะพูดคุยกันสำหรับนักเขียน แต่สืบเนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง การจัดกิจกรรมต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานเป็นสำคัญ ทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยตระหนักในเรื่องนี้ จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานวันนักเขียนประจำปี 2564 จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย

           หากมีการกำหนดวันและเวลาในการจัดงานวันนักเขียนประจำปี 2564 แล้ว จะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป  

           จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

           ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน  พ.ศ. 2564

           นายสกุล  บุณยทัต

           นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย