หลัก 5 อ. เพื่อผู้สูงวัยห่างไกลโควิด

ผู้ป่วยโควิด-19 อายุระหว่าง 80-89 ปี มีอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 24 เป็นกลุ่มสำคัญที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้น

           การปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 5 อ. โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่

 

 

           อ.1 อาหาร ต้องสะอาด ปรุงสุกใหม่ เลี่ยงอาหารรสจัด เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูง และครบ 5 หมู่ และต้องรักษาสุขภาพช่องปาก 

           อ.2 ออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือเท่าที่ทำได้ตามสภาพร่างกายและสมองของผู้สูงอายุ 

           อ.3 อารมณ์ หากิจกรรมที่ชื่นชอบและมีความสุข ไม่ทำให้เครียด หลีกเลี่ยงสุราและยาเสพติด หากมีความเครียดให้ปรึกษาผู้รู้ใจ หรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร.1323

           อ.4 เอนกายพักผ่อน การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมง/วัน 

           อ.5 ออกห่างจากสังคมนอกบ้าน ทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลไม่ควรออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน และล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ ก่อนจับหน้ากากอนามัยหรือก่อนรับประทานอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อที่ติดมากับมือของผู้สูงอายุ

 

 

          หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ลูกหลานต้องเตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ให้ผู้สูงอายุสวมไว้ตลอดเวลา และต้องเตรียมเจลล้างมือเมื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ ด้วย

 

ดาวนโหลดคู่มือดูแลผู้สูงอายุช่วงโควิด-19 ระบาด (คลิก)

 

CR : https://www.thaihealth.or.th