“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ขอพรศิลปินแห่งชาติ

สวธ. จัดงาน “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2564” ขอพรศิลปินแห่งชาติ เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์

          นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในงาน “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2564” โดยมีศิลปินแห่งชาติ พร้อมผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมงาน ณ บริเวณลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประทศไทย

 

          นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี เสริมสร้างค่านิยมและความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณถือเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทย โดยในประเพณีนี้มีพิธีสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ใหญ่ และบุคคลที่เคารพรักเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสืบสานคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไป 

 

 

  

 

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดงานขอพรศิลปินแห่งชาติขึ้นตามแนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  จึงจัดในพื้นที่โล่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิ  เว้นระยะห่างทางสังคมของผู้เข้าร่วมขอพรศิลปินแห่งชาติ  นับเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการ   สืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป

 

 

 

          สำหรับศิลปินแห่งชาติที่เข้าร่วมงานในปีนี้ ประกอบด้วย นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ,อ.วินัย พันธุรักษ์, นายสิงห์คม  บริสุทธิ์,  นางชมัยภร บางคมบาง, นายเทพ  ชุมสาย ณ อยุธยา ,นางผ่องศรี วรนุช, นางรัจนา พวงประยงค์ และ นายประยงค์  ชื่นเย็น  พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 (ใหม่) จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี, นายสำเริง แดงแนวน้อยนายประเมษฐ์  บุณยะชัย, นายปี๊บ คงลายทอง,นางสุดา ชื่นบาน และนางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ

 

 

          โอกาสนี้ นางรัจนา  พวงประยงค์  ผู้แทนศิลปินแห่งชาติ  กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ว่า  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังตระหนักถึงความสำคัญและระลึกถึงผู้อาวุโสอยู่เสมอมา โดยการจัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. 2564 (สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย) ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูกตเวทิตา ที่มีต่อผู้อาวุโสและครูบาอาจารย์ ทำให้ศิลปินแห่งชาติทุกท่านรู้สึกปลาบปลื้มและมีความสุขที่ได้มาร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 นี้

 

 

           “ในฐานะผู้แทนของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและผู้บริหารงานวัฒนธรรม ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากภยันตรายทั้งปวง และเป็นกำลังสำคัญร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป” นางรัจนากล่าวอวยพร