เปิดหลักสูตรออนไลน์ “เกษียณคลาส” วางแผนชีวิต 4 มิติเข้าสู่สังคมสูงวัย

สสส. – Young Happy เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ “เกษียณคลาส” หลังพบ ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพเกือบ 100% พัฒนา 15 บทเรียน วางแผนชีวิต 4 มิติ สุขภาพ-เศรษฐกิจ-สังคม-สภาพแวดล้อม เตรียมพร้อมชีวิตสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์

         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ (E-learning) ชื่อว่า “เกษียณคลาส” ร่วมกับ เครือข่าย Young Happy ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ตั้งเป้า สร้างเสริมสุขภาวะ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุยุคดิจิทัล เรียนรู้ระบบออนไลน์เว็บไซต์ learn.younghappy.com 24 ชั่วโมง เพิ่มศักยภาพโซเชียลมีเดีย  รับมือ “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” ในอนาคต

 

 

         ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล หรือ Digital Disruption ท้าทายสำหรับ “ผู้สูงอายุ” อย่างยิ่ง เพราะรูปแบบการใช้ชีวิต ต้องอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้น สสส. จึงใช้โอกาสนี้ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ “เกษียณคลาส” ขึ้นมา เพื่อเพิ่มทักษะผู้สูงอายุให้รู้จักวิธีการใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวัน เพื่อลดภาระการพึ่งพาลูกหลาน ผ่านการเตรียมพร้อมในชีวิต 4 มิติ คือ 1.การดูแลสุขภาพ 2.การเก็บออมเงิน 3.การมีสังคม และ 4. การมีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิต เพราะ สสส. เชื่อว่าการทำให้ผู้สูงอายุมีพลังกาย พลังใจ จะเป็นพลังยิ่งใหญ่สร้างสังคมสูงวัย สู่ การมีสุขภาวะดีรอบด้านในชีวิต

 

 

         “ปัญหาที่ สสส. พบคือ ผู้สูงอายุร้อยละ 95 มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ จากการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ในช่วงวัยหนุ่มสาว ขณะที่สถิติภาพรวมประชากรสูงวัยปี 2562 พบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 11 ล้าน 8 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของประชากรทั้งหมด แบ่งเป็นผู้ชาย 5.08 ล้านคน ผู้หญิง 6.22 ล้านคน และในอนาคตประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังมากขึ้น ทั้งที่อยู่คนเดียวลำพังในครัวเรือน และอยู่ลำพังกับคู่สมรส ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี หากขาดความรู้ดูแลตัวเอง เช่น เกิดอุบัติในที่พักอาศัย เงินเก็บไม่พอ สุขภาพไม่ดี และรู้สึกโดดเดียวไร้ค่า” ดร.สุปรีดา กล่าว

 

 

 

         นายธนากร  พรหมยศ ผู้ร่วมก่อตั้ง Young Happy กล่าวว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และอีก 12 ปี จะเพิ่มสูงขึ้นอีกร้อยละ 28 จึงเกิดแนวคิดพัฒนาหลักสูตร E-learning “เกษียณคลาส” มีเนื้อหา 15 บทเรียน ที่เสริมทักษะเรื่องดูแลสุขภาพกาย จิต ปัญญา และสังคม เช่น ทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย การกินและออกกำลังกายที่เหมาะสม มีเป้าหมายทำให้ผู้สูงอายุ สนุก มีคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้ เพราะกิจกรรมต่าง ๆ ถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และสามารถเป็นพื้นที่การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา รวมถึงมอบความรู้ใหม่ๆ ให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันโลกดิจิทัล Young Happy ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาวะ จุดประกายสังคมและคนรุ่นใหม่ ร่วมกับ สสส. ด้วยการปลุกพลังให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มากกว่ามองว่าเกษียณแล้วเป็นภาระของลูกหลาน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก “ยังแฮปปี้ YoungHappy” หรือลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ learn.younghappy.com