ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน”

“โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเขียน เพื่อสร้างงานให้เป็นจริงในยุคออนไลน์ จำนวน 22 คน ชวน อ่าน คิด เขียน ใช้เวลาชีวิตอย่างมีคุณค่า

          โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงานจำนวน 22 คน เพื่อเข้ารับการอบรมฝึกฝนทักษะและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือน มีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 

 

 

          ทั้งนี้การอบรมครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น.ถึงเวลา 16.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ โดยวิทยากรในการอบรมได้แก่ “อรสม สุทธิสาคร” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2563 นักเขียนสารคดีรางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2552 มีผลงานสารคดีรวมเล่ม เช่น คนค้นชีวิต สนิมดอกไม้ นักโทษประหารหญิง ฯลฯ (เป็นวิทยากรอบรมครั้งที่ 1, 5 และ6)

 

 

          พร้อมด้วย ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนบทประพันธ์เรื่อง “ปลายจวัก” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบทละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และเรื่องล่าสุด ‘พิภพหิมพานต์’ (เป็นวิทยากรอบรมในครั้งที่ 2-4) 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ได้แก่

 1. นางสาวกรองจิต   เนื่องสุข
 2. นางกาญจนา       พุ่มพวย
 3. นางสาวชุติมา      นันทะวงษ์
 4. นายณัฐพงษ์        โอฆะพนม
 5. นางทิพภา          ปลีหะจินดา
 6. นางน้ำผึ้ง           ปูรณะสุคนธ
 7. นายบุญส่ง          ลอยสุวรรณ์
 8. นายพงษ์ศักดิ์       โพธิครูประเสริฐ
 9. นายภาณุพงษ์       คงจันทร์
 10. นางสาวรัชนีวรรณ   วนิชย์ถนอม
 11. นางสาววรรณศิริ    ผลประมูล
 12. นายวิทยา          ด่านธำรงกูล
 13. นางสาวสกุลรัตน์  จารุสันติกุล
 14. นางสาวสมรักษ์    เจียมธีรสกุล
 15. นางสัญญลักษณ์   ประยูรศร
 16. นางสุจินต์          กันนิยม
 17. นางสุนันท์          แดงประไพ
 18. นางสุมน            คณานิตย์
 19. นางสาวโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์
 20. นางอาภาณุ        เกิดเพทางค์
 21. นางอำไพ           กิราวัลย์
 22. นางสาวอุไรศรี     ศุภดิลกลักษณ์

 

 

          ทั้งนี้การคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุดตามดุลยพินิจของกรรมการฯ โดยลำดับการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยผลงานของผู้เข้าอบรมจะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มและร่วมสร้างเพจ Facebook “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน”