ผลการประกวด “หนังสือดีเด่น” 2564

สพฐ. แถลงข่าวผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 รางวัลดีเด่น 14 เรื่อง รางวัลชมเชย 39 เรื่อง รวม 53 เรื่อง จากหนังสือส่งเข้าประกวดทั้งหมด 336 เรื่อง

          นายพนม พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น แถลงข่าวผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

          การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ส่งหนังสือเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 336 เรื่อง จากกลุ่มหนังสือต่างๆ ได้แก่ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ และหนังสือสวยงาม

 

          ผลการพิจารณาตัดสินรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 มีหนังสือได้รับรางวัลรวม 53 เรื่อง แบ่งเป็น รางวัลดีเด่น 14 เรื่อง รางวัลชมเชย 39 เรื่อง ดังนี้

 

          รางวัลดีเด่น14 เรื่อง ได้แก่

 

          หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

 

          หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ เรื่อง สูญแผ่นดินสิ้นอำนาจ : วาระสุดท้ายของแมนจู จากภาพถ่ายที่พบในสยาม WHEN THE MIGHTY DRAGON FALLS. A Pictorial Journey of China Unearthed in Siam โดย กรกิจ ดิษฐาน สำนักพิมพ์สยาม เรเนซองส์ จำกัด

 

          หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร เรื่อง ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดย ศาสตราจารย์ ร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ และคณะ จัดพิมพ์โดย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

          หนังสือนวนิยาย เรื่อง สุสานสยาม โดย ปราปต์ แพรวสำนักพิมพ์

 

          หนังสือกวีนิพนธ์ เรื่อง ฝูงนกเหนือวิหาร โดย โชคชัย บัณฑิต สำนักพิมพ์โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์

 

          หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง คืนปีเสือ และเรื่องเล่าของสัตว์อื่นๆ โดย จเด็จ กำจรเดช ผจญภัยสำนักพิมพ์

 

          หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี เรื่องแตงโมลูกโตโต โดย ระพีพรรณ พัฒนาเวช พิมพ์โดย องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ร่วมกับ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

 

          หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี แบ่งเป็น

          ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง แมววัด โดย ยูโตะ ฟุคยะ สำนักพิมพ์ผีเสื้อเด็ก ๆ

          ประเภทสารคดี เรื่อง ตำนานหิมพานต์ โดย ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์ และณิชาวีร์ เพิ่มพูนปฏิพัทธ์ สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด

 

          หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี แบ่งเป็น

          ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง BECOMING A BUTTERFLY การเดินทางของผีเสื้อหลากสี โดย เมริษา ยอดมณฑป จัดพิมพ์โดย แมงมุมบุ๊ก ในเครือบริษัทแมงมุม คัลเจอร์ จำกัด

          ประเภทสารคดี เรื่อง เพื่อนเก่าที่หายสาบสูญ : สุขภาพดีด้วยการดูแลระบบนิเวศในร่างกาย ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา

          ประเภทบทร้อยกรอง เรื่อง เรากำลังติดอยู่ในบ่วงแร้วปัจจุบัน โดย กิตติ อัมพรมหา โดย บ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่งจำกัด (มหาชน)

 

          หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ แบ่งเป็น

          การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป เรื่อง My Litte Kitchen 3 : ครัวบ้านบ้าน ภาคฤดูฝน โดย Pittmomo สำนักพิมพ์บัน

          การ์ตูนนิยายภาพสำหรับเด็ก ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

          การ์ตูนปกิณกะเชิงสร้างสรรค์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

 

          ประเภททั่วไป เรื่อง ศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดย ศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ และคณะ พิมพ์โดย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

          ประเภทสำหรับเด็ก เรื่อง อู้ฮู ! พ่อหนูเก่งจัง โดย ทิพย์วรรณ แสวงศรี สำนักพิมพ์โลกหนังสือ

 

 

 

          รางวัลชมเชย จำนวน 38 เรื่อง ได้แก่

 

          หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มี 2 เรื่อง ได้แก่

          1. มนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำ โดย นายพินต้า สำนักพิมพ์ 13357

          2. Alternative Parenting เลี้ยงลูกทางเลือก โดย สิริยากร พุกกะเวส มาร์ควอร์ท บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

 

          หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ มี 3 เรื่อง ได้แก่

          1. พ่อครับผมรักพ่อ ประพันธ์และพิมพ์โดย ประทีป ปัจฉิมทึก

          2. มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sex โดย กำพล จำปาพันธ์ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

          3. ลมพัดมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสี ลูกจีนโพ้นทะเลโดย สุกัญญา หาญตระกูล สำนักพิมพ์สารคดี

 

          หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร  มี 3 เรื่อง ได้แก่

          1. คุ้มบ้านเจ้า เฮือนเก่าล้านนา ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร โดย ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ          สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          2. คู่มือนำชม ศิลปกรรมโบราณในล้านนา โดย ศักดิ์ชัย สายสิงห์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ

          3. สวัสดีในจีเรีย 1 (NIGERIA here I come 1) ประพันธ์และพิมพ์โดย ธราพงษ์ รุ่งโรจน์

 

          หนังสือนวนิยาย มี 2 เรื่อง ได้แก่

          1. การุณยฆาต โดย นพ.ภิญโญ ศรีวีระชัย พิมพ์โดย ศูนย์บริรักษ์ ศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

          2. คนลายคราม โดย ยุวดี มณีกุล บริษัท ณ บ้าน วรรณกรรม กรุ๊ป จำกัด

  

          หนังสือกวีนิพนธ์ มี 3 เรื่อง ได้แก่

          1. ในหมอกควัน ประพันธ์และพิมพ์ โดย อภิชาติ ดำดี

          2. ร่มฟ้า ร่ายฝัน โดย นภาลัย สุวรรณธาดา พิมพ์โดยมหาวิทยาลัยรังสิต

          3. ลมหายใจในแสงเช้า โดย วรวุฒิ ภักดีบุรุษ สำนักพิมพ์เรืองอรุณ

 

          หนังสือรวมเรื่องสั้น มี 3 เรื่อง ได้แก่

          1. ในวันที่อุณหภูมิสูงเกิน 40 Cโดย สุธีร์ พุ่มกุมาร สำนักพิมพ์สมุดไทย

          2. ไร้สัญชาติ และตัวละครอื่นๆโดย บัญชา อ่อนดี สำนักพิมพ์บ้านแม่น้ำ

          3. THE MORNING FLIGHT TO SAD FRANCISCO โดย ธนชาติ ศิริภัทราชัย สำนักพิมพ์แซลมอน

 

          หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มี 3 เรื่อง ได้แก่

          1. ตามแม่ไปเที่ยวป่า โดย วันวิสา ธรรมสังวาลย์ และสันติภาพ ก่อเจริญวัฒน์ พิมพ์โดยโครงการ “สร้างเด็กดี ด้วยนิทาน” กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

          2. แผ่นฟ้าที่หายไป โดย ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ สำนักพิมพ์ เฮลโลคิดส์

          3. เรายังรักกันทุกวันจ้ะ โดย ระพีพรรณ พัฒนาเวช พิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ#ภูมิคุ้มใจ ในความสุขประเทศ HappinessisThailand.com โดย ธนาคารจิตอาสา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

          หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี แบ่งเป็น

          ประเภทบันเทิงคดี มี 1 เรื่อง ได้แก่ เพื่อนรักในป่าใหญ่ ตอน ไปงานวันเกิดให้ตรงเวลากันเถอะโดย พี่แสตมป์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหายน)

          ประเภทสารคดี มี 1 เรื่อง ได้แก่ มวยไทย โดย กฤติยา ธีระวัฒนชัย และศศิธร คงเจริญ สำนักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์

 

          หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี แบ่งเป็น

          ประเภทบันเทิงคดี มี 3 เรื่อง ได้แก่

          1. ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน โดย กนก วิบูลพัฒน์ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

          2. ทุ่งหญ้า ป่าข้าว เจ้าเขากาง และผม โดย เอกอรุณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

          3. เมื่อทำเต็มที่ ให้คิดเสมอว่ามันดีที่สุดโดย Think เดี่ยวก็เปลี่ยนได้ สำนักพิมพ์สปริงบุ๊กส์

 

          ประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง ได้แก่

          1. ฉันเรียนแฟชั่นที่มิลาน : I STUDIED FASHION DESIGN IN MILAN โดย แพรพลอย ลาภาโรจน์กิจ สำนักพิมพ์บัน

          2. อาถรรพณ์ในป่าสูง โดย ณัฐ นักเดินทาง สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ

          3. ERASMUS GENERATION เผ่าพันธ์แห่งการเรียนรู้ โดย พชร สูงเด่น สำนักพิมพ์แซลมอน

 

          ประเภทบทร้อยกรอง มี 3 เรื่อง ได้แก่

          1. ต้นไม้ทุกต้นเคยเป็นต้นกล้า ประพันธ์และพิมพ์โดย ณรงค์ชัย

          2. แสงอัคคี นับหนึ่งให้ถึงฝัน โดย แมน คล้ายสุวรรณ พิมพ์โดย มหาวิทยาลัยรังสิต

          3. นิทานโควิด โดย ชมพร เพซรอนันต์กุล พิมพ์โดย มหาวิทยาลัยรังสิต

 

          หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

          ประเภททั่วไป มี 1 เรื่อง ได้แก่ AUTUMN BLAZE เปลวสารท ภาค แผนการของไลแลค โดย หมอก บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

 

          ประเภทสำหรับเด็ก มี 2 เรื่อง ได้แก่

          1. พระเตมีย์และพระมหาชนก โดย ณิชาวีร์ เพิ่มพูสปฏิพัทธ์ บริษัทสำนักพิมพ์ห้องเรียน

          2. อัศวินพิทักษ์ใดโนเสาร์ เล่ม 6 ตอน จากไดโนเสาร์สู่นก โดย อินกับทราย บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด

 

          ประเภทปกิณกะเชิงสร้างสรรค์ มี 1 เรื่อง ได้แก่ บอสครับ ๆ #ผนงรจตกม (ผมนั้นงานรุมจนจะตายกันหมด) โดย AIBIG บ.บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

 

          ประเภททั่วไป มี 2 เรื่อง ได้แก่

          1. ธรรมบุญ 3 โดย ดร. เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ พิมพ์โดย สถาบันไทยปัณณ์สุข

          2. สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามโดย ผศ. ดร. มลฤดี สายสิงห์ และนพ.ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ พิมพ์โดย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

          ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง ได้แก่

          1.กุ้งกึ่งสุขสันต์วันสงกรานต์ โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

          2. ตำนานหิมพานต์ โดย ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์ และณิชาวีร์ เพิ่มพูลปฏิพัทธ์ สำนักพิมพ์ห้องเรียน

          3. ลูกอ๊อด10 ตัว โดย รัชนี ยังสุข บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

 

          ผู้ที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 วันที่ 19 เมษายน 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค