“วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ชวน อ่าน คิด เขียน ใช้เวลาชีวิตอย่างมีคุณค่า

เชิญชวนเรียนรู้ทักษะการเขียน เพื่อสร้างงานให้เป็นจริงในยุคออนไลน์ กับโครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครถึง 10 มี.ค. 64 นี้

          โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน”  เรียนรู้ทักษะการเขียน ส่งเสริมการสร้างงานในรูปแบบการคิดโครงเรื่อง (plot) การย่อเรื่อง การเขียนความเรียงและสารคดี การใช้ภาษา และสร้างสรรค์วรรณศิลป์ร่วมสมัย เพื่อสร้างงานให้เป็นจริงในยุคออนไลน์

          ผู้ผ่านการผ่านพิจารณาเข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมอบรมฟรี 6 ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คุณอรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดี-รางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2552 เจ้าของผลงานสารคดีรวมเล่ม เช่น คนค้นชีวิต สนิมดอกไม้ นักโทษประหารหญิง ฯลฯ, และดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนบทประพันธ์เรื่อง “ปลายจวัก” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบทละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยผลงานของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการจะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่ม และเผยแพร่ผ่าน Facebook วัยเกษียณเขียนสร้างงาน

 

 

          คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

          1. อายุตั้งแต่ 55-75 ปี

          2. ประสบการณ์/หรือชื่นชอบ การอ่านและการเขียน 

          3. มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

          4. สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกครั้ง

 

          หลักเกณฑ์ในการสมัคร

          เขียนความคิดในลักษณะเรียงความ ในหัวข้อ #ชีวิตที่เหลือคือหน้ากระดาษแผ่นใหม่  ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ พิมพ์ด้วยฟ้อนต์ Thai Sarabun New ขนาดฟ้อนต์ 16 บันทึกเป็นไฟล์ PDF ส่งมาพร้อมลิงก์รับสมัครได้ที่: https://forms.gle/mevTR6QoMfXKgyvm8 หรือสแกน QR-code

 

 

           สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ 20 ท่าน ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 ทางเว็บไซต์ "บางกอกไลฟ์นิวส์" www.bangkoklifenews.com