เปิดรับแล้ว! ประกวด “เรื่องสั้น-บทกวี” ชิงรางวัล “พานแว่นฟ้า” 64

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนมือ “เรื่องสั้น-บทกวี” เชิญส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรม “รางวัลพานแว่นฟ้า” ประจำปี 2564 เงินรางวัลรวม 680,000 บาท เปิดรับผลงานถึง 31 มี.ค. 64 นี้

 

           นางพรพิศ  เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2564 พร้อมด้วย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาและกรรมการ น.ส.โสมอุษา บูรณะเหตุ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางนิภา ทองถาวร และนางกนกวลี กันไทยราษฎร์ รองประธานกรรมการ ศ.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ และนายอดุล จันทรศักดิ์ กรรมการฯ ตลอดจนคณะกรรมการฯ แถลงข่าวการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา

 

           นางพรพิศ  กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2564 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่ 20 ที่ได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลของทุกปี สำนักงานฯ ได้รวบรวมและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่และยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกประชาธิปไตยซึ่งจะเป็นพลังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมในด้านการพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนและมั่นคง นอกจากนี้ ยังมีการนำวรรณกรรมพานแว่นฟ้าไปพัฒนาต่อยอด อาทิ การทำหนังสือเสียง หรือบทละครวิทยุ หรือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษาหลายแห่งอีกด้วย ทั้งยังมีผลงานที่ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ และในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ e-book และหนังสือเสียง นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มแปลผลงานที่ชนะเลิศในปีที่ผ่านมาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ไม่จำกัด

           “การจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตยผ่านวรรณกรรม รวมทั้งสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ” เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าว

 

 

 

 

           ทั้งนี้ ได้แบ่งประเภทของการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เรื่องสั้นและบทกวี โดยผลงานวรรณกรรมที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศการประกวดจะได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้าของประธานรัฐสภาและเงินรางวัลจำนวน 680,000 บาท โดยมีรายละเอียดรางวัล ดังนี้

 

           1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา พร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 60,000 บาท

 

           2. รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา พร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 40,000 บาท

 

           3. รางวัลชมเชย ประเภทละ 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา พร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 20,000 บาท

 

 

 

           โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบกลั่นกรอง ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ไม่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 

 

 

 

 

CR : https://www.parliament.go.th/phan