“สวธ.” ผนึกกำลัง “ศิลปากร” MOU หนุนการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรม

“กรมส่งเสริมวัฒนธรรม” และ “มหาวิทยาลัยศิลปากร” ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมผลักดันทุกภาพส่วนให้มีส่วนร่วมทางศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่ระดับนานาชาติ

          นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรม กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีนางสาวอัจราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ และตอบสนองนโยบายของรัฐในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน

 

 


          นายชาย นครชัย  เปิดเผยว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ คือ 1.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน  2.เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  3.เพื่อร่วมกันสร้างกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีศักยภาพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ และ 4.เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยกำหนดความร่วมมือในระยะเวลา 3 ปี และอาจขยายเวลาความร่วมมือตามความเหมาะสมต่อไป

          ตามบันทึกความร่วมมือนี้ “ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร จะดำเนินการบริหารจัดการโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนไปยังทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และสนับสนุนการทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ  และทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินงานใน 5 ด้าน ดังนี้ 1.แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  2.ร่วมกันศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ  3. ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการสร้างกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม  4. ร่วมกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการและกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมที่ร่วมกันจัดขึ้น และ  5.ร่วมกันพิจารณา ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ”  อธิบดี สวธ. เผย